Voľný vstup
  Vstup alebo návrat s obmedzeniami
Posledná aktualizácia: 09.04.2021, stránka má informačný charakter
Maďarsko

Maďarsko

Cestovatelské informácie v čase korony

Vstup alebo návrat s obmedzeniami

Je Maďarsko bezpečná krajina? Informácie o Korona a COVID-19

Aktualizované: 24/03/2021

Cesta do Maďarska

Cez ktoré hraničné priechody je možný vstup do Maďarska?

 • Od 3. marca 2021 je na veľkých a frekvetovaných cestách na vstupe do Slovenskej republiky vykonávaná kontrola osobnej dopravy 24 hodín denne.  Na menších vstupoch budú kontroly v exponovaných časoch a v časoch, kedy sa predpokladá najväčšia intenzita dopravy.

   

 • Rajka - Čunovo (diaľničný priechod)
 • Komárno - Komárom
 • Esztergom - Štúrovo
 • Parassapuszta - Šahy
 • Kráľ - Banréve
 • Tornyosnémeti – Milhosť
 • Sátoraljaújhely - Slovenské Nové Mesto
 • Vámosszabadi - Medveďov
 • Letkés - Salka
 • Balassagyarmat - Slovenské Ďarmoty - od 17. februára do odvolania vykonávanie náhodných kontrol od 06.00 do 08.00 hod. a od 15.00 do 18.00 hod.
 • Nógrádszakál/Ráróspuszta – Ráros - od 17. februára do odvolania vykonávanie náhodných kontrol od 06.00 do 07.00 hod. a od 16.00do 18.00 hod.
 • Salgótarján Somoskőújfalu - Šiatorská Bukovinka - od 17. februára do odvolania vykonávanie náhodných kontrol od 06.00 do 08.00 hod. a od 15.00 do 18.00 hod.
 • Tornanádaska - Hosťovce
 • Esztergom- Štúrovo/vodná doprava-kompa
 • Monoštronský most (medzi Komárnom a Komáromom) – od 5. marca 2021 odklon osobnej dopravy na starý prejazd Komárom – Komárno. Zostáva iba nákladná doprava.
 • starý hraničný priechod v Rajke (doobeda  - v čase od 6.00 do 8.00 h.;poobede - v čase od 15.00 do 17.00 h.)
 • Cered-Tachty uzatvorený od 17. februára 2021 až do odvolania

Je možný tranzit cez Maďarsko?

Podmienky tranzitu a odchodu

Cestný osobný tranzit

Osoba, ktorá nie je maďarským občanom a prichádza zo zahraničia, môže vstúpiť na územie Maďarska na účely tranzitu, ak sa pri vstupe podrobí lekárskej prehliadke a lekárska prehliadka nepreukáže podozrenie na ochorenie COVID-19.

 • negatívny test na COVID-19 sa nevyžaduje
 • nevyžaduje sa karanténa
 • nevyžaduje sa registrácia pred cestou na územie Maďarska

Ďalšie podmienky vstupu za účelom tranzitu:

 • splnenie podmienok na vstup podľa schengenského dohovoru
 • dôveryhodné preukázanie účelu cesty, ako aj cieľ cesty (cieľovú krajinu) 
 • je zabezpečený vstup do cieľovej krajiny, a na tento účel je zabezpečený aj vstup do krajiny susediacej s Maďarskom, ktorá je súčasťou plánovanej trasy 

Osoba vstupujúca na územie Maďarska môže využiť len stanovenú trasu ( pdf Mapka humanitárnych koridorov v Maďarsku  (pdf; 546.60 KB)), môže zastaviť len na určených miestach a do 24 hodín je povinná opustiť územie Maďarska.

Mapka humanitárnych koridorov v Maďarsku na google maps

Osoba môže zastať mimo vyznačených miest na státie len z nevyhnutných technických alebo zdravotných príčin.

Nedodržanie trás a časov bude kontrolované  policajnými orgánmi a prísne sankciované.

Osoba, ktorá nie je občanom Maďarska v osobnej doprave na územie Maďarska nemôže vstúpiť okrem stanovených výnimiek v zákone a v nariadení vlády. To znamená, že osobným motorovým vozidlom, vlakom, autobusom, leteckou dopravou resp. iným dopravným prostriedkom alebo peši nemôže vstúpiť na územie Maďarska okrem stanovených výnimiek.

Letecká preprava

UPOZORNENIE

Odporúčame občanom Slovenskej republiky preveriť u leteckých spoločností, za akých podmienok im bude umožnený nástup na palubu lietadla (či sa napr. vyžaduje negatívny PCR test na COVID-19).

Medzinárodné letecké spoločnosti v kontexte platných nariadení vlády Maďarska môžu odmietnuť boarding zahraničných cestovateľov, vrátane slovenských, pri letoch resp. medzipristátiach, ktoré smerujú do BudapeštiPripomíname, že Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti nevydáva žiadne povolenia na boarding a v takomto prípade odporúčame zvoliť inú trasu návratu.

Občan SR môže pricestovať na Letisko Ferencza Liszta s cieľom tranzitu, respektíve odtiaľ odcestovať domov. Podmienkou takejto cesty je, aby potvrdil svoj cieľ tranzitnej cesty (letenkou), respektíve môžu využívať len tranzitné trasy uvedené na stránke polície. Povinnosťou  je opustiť maďarské územie do 24 hodín. Rodinní príslušníci alebo známi nemôžu pricestovať s tým cieľom, aby na letisko priviezli alebo z letiska odviezli cestujúcich.

Občania SR môžu využiť medzinárodnú železničnú prepravu z/do Budapešti, resp. miestnu maďarskú taxi službu z letiska (z/na slovenské hraničné priechody).

Príchod do Maďarska

Potrebujem pre vstup do Maďarska vyplniť formulár?

✅  áno 

Podmienky vstupu občanov Maďarska a občanov cudzích krajín na územie Maďarska stanovujú nariadenia maďarskej vlády.  Kontroly hraníc sú predĺžené do 29. marca 2021

 

Od 1. septembra 2020 platí zákaz vstupu do Maďarska, iným ako maďarským občanom.

Do Maďarska môžu vstúpiť aj cudzinci s oprávnením na trvalý pobyt na území Maďarska a ich rodinní príslušníci, ak sa preukážu dokladom, respektíve disponujú platným povolením, ktoré im vydala cudzinecká polícia Maďarska a oprávňuje ich na pobyt na území Maďarska na obdobie dlhšie ako 90 dní.

Obmedzenia sa vzťahujú aj na železničnú a autobusovú osobnú dopravu.

UPOZORNENIE

Od 28. októbra 2020 je každému občanovi Maďarska, nemaďarským občanov s povolením na pobyt, osobám, ktoré nemajú výnimky vracajúcim  sa zo zahraničia je automaticky nariadená povinná 10-dňová karanténa, ktorej dodržiavanie je prísne sledované cez nainštalovanú aplikáciu v mobilnom telefóne.

 

Výnimky pre občanov Slovenskej republiky na vstup na územie Maďarska platia naďalej v kontexte vyššie uvedených nariadení.

 Výnimky z nariadenia na vstup do Maďarska

 • prekročenie hraníc nákladnou dopravou
 • prekročenie hraníc uskutočnené úradným pasom podľa odseku (2) § 6/A zákona XII. z roku 1998 o cestovaní do zahraničia, ako aj
 • na osobu, ktorá sa pri vstupe na územie Maďarska dôveryhodne preukáže, že v období 6 mesiacov pred aktuálnym dňom prekročenia hraníc prekonala ochorenie COVID-19
 • výnimka na vstup do Maďarska platí aj pre súťažiacich, športových odborníkov, respektíve účastníkov športových podujatí (nie divákov), ak sa preukážu 2 negatívnymi testami z maximálne 5 dní pred vstupom s rozdielom 48 hodín

Obchodné cesty

Ak má cesta občana SR do Maďarska ekonomický alebo obchodný cieľ, ktorý vie deklarovať na hraničných priechodoch, občan môže vstúpiť na územie Maďarska neobmedzene. Občan SR musí vyplniť tlačivo na prekročenie štátnej hranice (ak ide skupina, každá osoba musí tlačivo vyplniť).

Na stiahnutie:  docx Tlačivo - obchodný ekonomický cieľ cesty  (docx; 22.54 KB)

 

Služobná cesta/výkon práce

Pokiaľ je občan SR zamestnancom alebo vedúcim pracovníkom vnútroštátnej obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti registrovanej v Maďarsku, ktorá je v obchodnom vzťahu s obchodnou spoločnosťou registrovanou v SR a prichádza do Maďarska osobnou dopravou za účelom preukázateľnej obchodnej cesty, môže vstúpiť na územie Maďarska bez obmedzení.

Skutočnosť služobnej cesty však musí byť dokladovaná - napr. potvrdenie od zamestnávateľa alebo pracovnú zmluvu. V prípade vlastníkov spoločností napr. - doklad o zápise do obchodného registra, resp. výpis z obchodného registra a pod.

 

Pri vyššie uvedených výnimkách:

 • negatívny test na COVID-19 sa nevyžaduje
 • nevyžaduje sa karanténa
 • nevyžaduje sa registrácia pred cestou na územie Maďarska

Voľný cezhraničný pohyb (pendleri)

(1) Občania susedných štátov a občania Maďarska, ktorí žijú na území susedných štátov, môžu na územie Maďarska vstúpiť nanajvýš na dobu 24 hodín do vzdialenosti 30 km od štátnej hranice. Uvedené pásmo nemôžu opustiť.

(2) Osoba, ktorá vstúpila na územie Maďarska podľa odseku (1) je povinná sa zdržiavať v oblasti do 30 km od štátnej hranice a je povinná opustiť územie Maďarska do 24 hodín.

(3) Osoby uvedené v odseku (1), ktoré sa vracajú na územie Maďarska môžu vstúpiť na územie Maďarska bez obmedzení, ak ich pobyt v zahraničí neprekročil 24 hodín a zdržiavali sa nanajvýš 30 km od štátnej hranice.

Podmienkou na návrat domov na územie Maďarska je hodnoverné preukázanie pobytu - t.j. Lakcím karta (pobytová karta)

 

Žiadosť o výnimku na vstup do Maďarska

Osoba, ktorá nie je občanom Maďarska, nemôže vstúpiť osobnou dopravou na územie Maďarska - iba vo výnimkách stanovených v zákone alebo nariadení vlády.

(výnimka platí od príslušného miestneho policajného orgánu, v prípade medzinárodného letiska Ferenca Liszta v Budapešti, platí výnimka policajného riaditeľstva XVIII. obvodu BRFK) ak žiadateľ preukáže, že cieľ cesty:

 

a) súvisí s konaním maďarského súdu alebo správneho konania a preukáže sa účasťou na procese dokladom, ktorý mu vystavil maďarský súd alebo orgán,

b) obchodná činnosť alebo iný výkon práce, ktorých odôvodnenosť potvrdzuje pozývací list od ústredného vládneho riadiaceho orgánu, samostatný regulačný orgán alebo autonómny orgán verejnej správy,

c) využitie zdravotníckej starostlivosti, ktoré dosvedčuje výmenný lístok zdravotníckej inštitúcie alebo iné vhodné potvrdenie,

d) splnenie si študijných alebo skúškových povinností na základe existujúceho študentského právneho vzťahu, ak to potvrdí potvrdenie, ktoré vydá vzdelávacia inštitúcia,

e) cestovanie osobnou dopravou, ktorá súvisí s výkonom práce v dopravnej činnosti, ktorej cieľom je dostať sa na východiskový bod prepravnej úlohy (začiatok výkonu práce) alebo návrat domov osobnou dopravou po takejto činnosti, pokiaľ o tom jeho zamestnávateľ vystaví potvrdenie,

f) účasť na rodinných podujatiach (uzatvorenie manželstva, krstiny, pohreb),

g) starostlivosť, opatrovanie príslušníka podľa zákona V. z roku 2013 o občianskom zákonníku,

h) účasť na medzinárodných športových, kultúrnych, respektíve cirkevných podujatiach veľkého významu alebo

i) legitímny dôvod, ktorý môže byť uznaný okrem bodov a)-h).

Žiadosť o výnimku si podáva záujemca individuálne a výlučne elektronicky, v maďarskom, respektíve v anglickom jazyku.

Žiadosti je možné podať aj cestou splnomocnenej osoby. V žiadosti je potrebné presne vymedziť dôvod podania žiadosti s odvolaním sa na jeden alebo viac bodov z hore uvedených, druh a číslo osobného dokladu, ktorým sa preukáže pri vstupe na územie Maďarska.

 

Potrebujem COVID-19 test pri príchode do Maďarska? 

✅  áno (v špecifických prípadoch)

Ako dlho musím byť v karanténe po príchode do Maďarska?

10 dní (v špecifických prípadoch)

Dodržanie karantény je sledované cez aplikáciu v mobilnom telefóne. 

Čo ak budem po príchode do Maďarska pozitívny?

Ak máte symptómy spojené s ochorením COVID-19, v každom prípade zostaňte v izolácii. Nechoďte k lekárovi, zavolajte mu a na základe anamnézy určí, či je potrebná hospitalizácia, alebo postačí domáca izolácia. Podľa vášho zdravotného stavu budete hospitalizovaný, alebo v domácej izolácii. 

Ak som už COVID-19 prekonal/a, musím ísť na test alebo ísť do karantény? 

✅ áno

Niektoré krajiny EÚ akceptujú lekárske potvrdenie o prekonaní COVID-19 preložené do jazyka krajiny, kam cestujete – prípadne do angličtiny. Odporúčame si však vopred overiť cez zastupiteľský úrad cieľovej krajiny, či potvrdenie akceptuje.

Aké hygienické opatrenia platia v Maďarska?

✅  povinné rúška v interiéri

✅  povinné rúška v interiéri aj exteriéri

✅  povinné rozostupy

✅  lockdown

✅  zákaz nočného vychádzania

V krajine je zavedený je 90-dňový núdzový stav. Od 22. februára 2021 platí nariadenie maďarskej vlády č. 80/2021, ktorým sa predlžuje vyhlásenie núdzového stavu a prijatých spoločenských opatrení na celom území Maďarska o 90 dní.

 

Opatrenia v Maďarsku

Od 22. marca 2021 platí nariadenie vlády 133/2021 o dočasnom sprísnení ochranných opatrení.

Opatrenia sa nevzťahujú na verejné zdravotníctvo a veľkoobchodnú činnosť.

Všeobecné pravidlá:

 • obmedziť kontakty na verejných priestranstvách dodržiavať vzdialenosť 1,5 m, výnimku majú členovia spoločnej domácnosti
 • vo vnútri budov, na ulici a verejných priestranstvách, okrem výnimiek, je povinné nosiť rúško, ktoré zakrýva nos a ústa. Pri individuálnom športovaní netreba nosiť rúško.
 • výnimky tvoria: deti do 6 rokov a ľudia s mentálnym postihnutím vrátane autizmu
 • v čase mimo zákazu vychádzania od 20.00 do 05.00 hod. s výnimkami (výkon práce, preprava do práce, prepravu z miesta zamestnania do miesta bydliska, ohrozenia zdravia, majetku alebo života a pod.). je umožnené športovať, jednotlivo alebo s osobami žijúcimi v jednej domácnosti, dodržiavať 1,5 m
 • otvorené ostávajú parky, arboréta, lesy, pri ich návšteve dodržiavať platné nariadenia
 • zákaz zdržiavania sa v obchodoch – výnimka: ľudia, ktorí tam pracujú.
 • zdržiavať sa na miestach, kde varia, je možné len na dobu výdaja jedla a následný take away.

 
V čase mimo zákazu vychádzania je povolené nakupovanie v:

 • potravinách,
 • iných obchodoch s tovarom dennej spotreby (drogéria, čistiace, chemické a hygienické produkty),
 • obchodoch s tovarom potrebným na vykonávanie povolania, najmä poľnohospodárskeho charakteru ako aj predávajúce produkty s tým súvisiace (prístroje, súčiastky), nespadajú sem zábavný priemysel a elektrospotrebiče do domácnosti,
 • obchodoch s krmivom pre zvieratá,
 • poľnohospodárskych obchodoch vrátane hnojív a bitúnku,
 • obchodoch so záhradníckymi potrebami, lesné škôlky,
 • na trhoch, trhoch miestnych pestovateľov a to v zavretých obchodoch, ktoré sa na trhu nachádzajú,
 • obchodoch s liekmi, zdravotníckymi pomôckami, optikách, lekárňach na liečivá pre zvieratá,
 • na čerpacích staniciach,
 • obchodoch s tabakovými výrobkami,
 • v trafikách.

 

Na základe nariadenia Ministerstva zdravotníctva Maďarska 168/2020 (IV.30) §2 je povinnosť nosiť rúška vo všetkých uzatvorených priestoroch:

 • v obchodoch a nákupných centrách

 • v staničných priestoroch, čakárňach, zdravotníckych zariadeniach, v ústavoch sociálnej starostlivosti

 • v dopravných prostriedkoch MHD a medzimestských spojoch

 • v železničných spojoch a železničných staničných priestoroch

 • v prípade nedodržania povinnosti nosenia rúšok môže byť pre fyzické resp. právnické subjekty uložená pokuta od 8000 HUF (23 eur) do 1 000 000 HUF (2850 eur).

 • kontrolu dodržiavania povinnosti nosenia rúšok  na linkách MHD, resp. železníc vykonávajú pracovníci dopravných spoločnosti v spolupráci s políciou na nástupištiach, zástavkách ako aj priamo v dopravných prostriedkoch. Cestujúci môže byť z dopravného prostriedku vykázaný z dôvodu nedodržiavania hygienických opatrení.

 • nie sú určené časové pásma na nákup pre dôchodcov

 • počet dní povinnej karantény  na území Maďarska je znížený na 10 dní

 • vláda zvýšila od 27. októbra pokuty za nedodržanie domácej karantény z doterajších 50.000 forintov (137,3 eur) 600.000 forintov (1647,6 eur). Úpravy sa týkajú aj procesu nariaďovania karantény pre občanov, ktorí sa vracajú zo zahraničia.

 • od 11. decembra 2020 zrušené časové zóny na nákupy pre občanov nad 65 rokov.

Dodržiavanie pravidiel bude maďarská polícia pravidelne kontrolovať a prísne trestať.

Vláda Maďarska vyzýva všetkých občanov v záujme predchádzania epidémie ohrozujúcej zdravie a majetok, v záujme ochrany zdravia života správať sa naďalej maximálne zodpovedne na svojom území, dodržiavať epidemiologické opatrenia, zvážiť cestovanie  do zahraničia a  zbytočne sa nepresúvať.

Návrat na Slovensko z Maďarska

Aký je postup po návrate z Maďarska na Slovensko?

1. najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na
webe korona.gov.sk/ehranica,

2. bezprostredne po vstupe na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky

 • poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

 • v prípade detí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria,

 • osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.

3. počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení povinnosti registrácie webe korona.gov.sk/ehranica príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,

4. podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení;

5. deti do 10 rokov sú povinné podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19, ak tak určí príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Musím ísť po návrate na Slovensko z Maďarska do karantény? 

✅  áno 

Ak vstupujete na územie Slovenska a za posledných 14 dní ste navštívili iba krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko alebo Švajčiarsko, musíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení. 

Izolácia sa končí:

 • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,

 • pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa,

 • u detí do 10 rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Všetky osoby žijúce s vami spoločnej domácnosti počas domácej izolácie musia taktiež absolvovať izoláciu v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie všetkých osôb.

Musím ísť na COVID-19 test po návrate na Slovensko z Maďarska? 

❌ nie

Nie je to povinnosť, alternatívou je absolvovanie domácej izolácie alebo izolácie v karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá končí pri bezpríznakovom priebehu dovŕšením jej 10. dňa. 

Čo ak budem po návrate na Slovensko z Maďarska pozitívny?

Zo zákona sa všetkým osobám pozitívnym na ochorenie nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení. Izolácia podľa trvá po dobu 10 dní od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu s pozitívnym výsledkom, pokiaľ sa počas posledných troch dní tejto doby u osoby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia.

Pokiaľ sa počas posledných troch dní z doby 10 dní vyskytol u osoby akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, izolácia sa ukončuje až momentom, kedy posúdi osobu pozitívnu na ochorenie jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť izoláciu.

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

Zdroj: www.mzv.sk

Bezpečné krajiny pre cestovanie

Cestovanie do zahraničia sa v roku 2020 skomplikovalo. Dovolenka si vyžaduje viac plánovania a zisťovania, do ktorých krajín vôbec môžeme cestovať, aké opatrenia proti šíreniu COVID-19 krajina prijala, kde je na vycestovanie povinný negatívny test alebo karanténa, kam môžeme cestovať bez karantény. Aj keď miest, kam sa dá ísť je málo v porovnaní s ponukou, na ktorú sme si zvykli, dovolenka v zahraničí nie je nemožná.
Prehľadná cestovná mapa vám pomôže zistiť, ktoré sú bezpečné a povolené krajiny na vycestovanie. Zároveň sme pridali aj informácie o postupe pri cestovaní naspäť na Slovensko. Pravidelne aktualizujeme zelené, žlté a červené krajiny, z ktorých po návrate musíte absolvovať povinnú 5-dňovú karanténu.

Krajiny s voľným vstupom a návratom bez obmedzení:
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Krajiny s obmedzeným vstupom alebo návratom
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Afganistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Albánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Austrália
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Azerbajdžan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bahamy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bahrajn
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bangladéš
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Barbados
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Belgicko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Belize
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bielorusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bolívia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bosna a Hercegovina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Botswana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Brazília
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bulharsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Cyprus
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Česko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čierna Hora
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čile
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čína
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Dánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Dominikánska republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Egypt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ekvádor
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Eritrea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Estónsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Etiópia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Faerské ostrovy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Filipíny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Fínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Francúzsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Gambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ghana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Grécko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Gruzínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Guatemala
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Guinea Bissau
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Haiti
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Holandsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Honduras
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Chorvátsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Indonézia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Irak
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Irán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Írsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Island
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Izrael
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jamajka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Japonsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jemen
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jordánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Juhoafrická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Južná Kórea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kambodža
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kamerun
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kanada
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kanárske ostrovy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Katar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kazachstan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Keňa
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kirgizsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kolumbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Konžská demokratická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kostarika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kuba
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kuvajt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Laos
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lesotho
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Libanon
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Líbya
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lichtenštajnsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Litva
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lotyšsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Luxembursko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Madagaskar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maďarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Madeira
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malajzia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malawi
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maledivy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mali
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malta
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maroko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maurícius
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mexiko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Moldavsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mongolsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mozambik
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Namíbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nemecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nepál
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nigéria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nikaragua
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nórsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nový Zéland
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Omán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Pakistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Panama
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Peru
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Pobrežie Slonoviny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Poľsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Portugalsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rakúsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rumunsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rwanda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Saudská Arábia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Senegal
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Seychely
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Singapur
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Slovinsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Somálsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Spojené Arabské Emiráty
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Srbsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Srí Lanka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Sudán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Sýria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Španielsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Švajčiarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Švédsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tadžikistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Taiwan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Taliansko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tanzánia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Thajsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tunisko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Turecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Uganda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ukrajina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
USA
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Uzbekistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Vatikán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Venezuela
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Vietnam
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Zambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Zimbabwe
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
COVID-19 Garancia