Voľný vstup
  Vstup alebo návrat s obmedzeniami
Maďarsko

Maďarsko

Cestovatelské informácie v čase korony

Vstup a návrat volný

Je Maďarsko bezpečná krajina? Informácie o Korona a COVID-19

Podmienky vstupu do krajiny

Podmienky vstupu občanov Maďarska a občanov cudzích krajín na územie Maďarska stanovujú nariadenia vlády, zverejnené vo vestníku zákonov č.195/2020 z 30. augusta 2020. Vládnym nariadenie č. 443/2020 zo dňa 30. septembra 2020 sa predlžuje dočasné znovu zavedenie kontroly hraníc (zmena nariadenia č. 407/2020 § 3 ods. 2). Toto nariadenie bude platiť do 1. novembra 2020. 

 

 

Od 1. septembra 2020 platí zákaz vstupu do Maďarska, iným ako maďarským občanom.

 

Do Maďarska môžu vstúpiť aj cudzinci s oprávnením na trvalý pobyt na území Maďarska a jeho rodinní príslušníci, ak sa preukážu dokladom, respektíve disponujú platným povolením, ktoré im vydala cudzinecká polícia Maďarska a oprávňuje ich na pobyt na území Maďarska na obdobie dlhšie ako 90 dní.

Obmedzenia sa vzťahujú aj na železničnú a autobusovú osobnú dopravu.

 

Vstup občanov Českej republiky, Poľska a Slovenska na územie Maďarska v prípade rezervovaného pobytu

(Nariadenie vlády 450/2020 z 5. októbra)

 

Občan Slovenskej republiky môže vstúpiť na územie Maďarska ak:

 

a) preukáže, že najneskôr do 31.októbra má rezerváciu ubytovania na území Maďarska aspoň na jednu noc a rezervácia bola uskutočnená pred platnosťou tohto nariadenia vlády (teda pred 5.októbrom) a

 

b) v priebehu 5 dní pred svojím príchodom podstúpi testovanie a preukáže potvrdením v maďarskom alebo anglickom jazyku, že v čase vyšetrenia v jeho organizme nebol prítomný vírus SARS-CoV-2

 

 

Výnimky z nariadenia na vstup do Maďarska

 • prekročenie hraníc nákladnou dopravou
 • prekročenie hraníc uskutočnené úradným pasom podľa odseku (2) § 6/A zákona XII. z roku 1998 o cestovaní do zahraničia, ako aj
 • na osobu, ktorá sa pri vstupe na územie Maďarska dôveryhodne preukáže, že v období 6 mesiacov pred aktuálnym dňom prekročenia hraníc prekonala ochorenie COVID-19
 • výnimka na vstup do Maďarska platí aj pre súťažiacich, športových odborníkov, respektíve účastníkov športových podujatí (nie divákov), ak sa preukážu 2 negatívnymi testami z maximálne 5 dní pred vstupom s rozdielom 48 hodín

 

 

Obchodné cesty

(nariadenie č. 422/2020 zo 4. septembra 2020)

Ak má cesta občana SR do Maďarska ekonomický alebo obchodný cieľ, ktorý vie deklarovať na hraničných priechodoch, občan môže vstúpiť na územie Maďarska neobmedzene. Občan SR musí vyplniť tlačivo na prekročenie štátnej hranice (ak ide skupina, každá osoba musí tlačivo vyplniť).

 

Na stiahnutie: 

docx Tlačivo - obchodný ekonomický cieľ cesty  (docx; 22.54 KB)

 

 

Vstup na športové a kultúrne podujatia

(nariadenie č. 422/2020 zo 4. septembra 2020)

 

 • občan inej krajiny ako Maďarska môže vstúpiť na kultúrne podujatie na území Maďarska ako účinkujúci alebo technik, ak sa preukáže dvoma negatívnymi testami na COVID-19 (testovanie treba podstúpiť dvakrát v priebehu piatich dní pred vstupom do Maďarska, časový odstup medzi testami musí byť 48 hodín) 
 
 • aj vtedy môže občan inej krajiny vstúpiť na územie Maďarska (ako účinkujúci alebo technik), ak sa  preukáže jedným testom  nie starším ako 3 dni v maďarskom, alebo anglickom jazyku  a test bude negatívny

 

 • na športové, kultúrne podujatie môže vstúpiť aj s jedným testom nie starším ako 3 dni,

 • diváci môžu prísť podľa vyššie uvedených pravidiel,

 

 • pri vstupe na podujatie môžu byť podrobení zdravotnej prehliadke, musia sa preukázať vstupenkou, musia mať test nie starší ako 3 dni,

 • divák nemôže vstúpiť na územie Maďarska, ak uňho vznikne počas zdravotnej prehliadky podozrenie na ochorenie, nepredloží vstupenku, resp. sa objavia pochybnosti o pravosti vstupenky,

 • divák je povinný opustiť územie Maďarska do 72 hodín po vstupe na územie Maďarska

 

Služobná cesta/výkon práce

Pokiaľ je občan SR zamestnancom alebo vedúcim pracovníkom vnútroštátnej obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti registrovanej v Maďarsku, ktorá je v obchodnom vzťahu s obchodnou spoločnosťou registrovanou v SR a prichádza do Maďarska osobnou dopravou za účelom preukázateľnej obchodnej cesty, môže vstúpiť na územie Maďarska bez obmedzení.

Skutočnosť služobnej cesty však musí byť dokladovaná - napr. potvrdenie od zamestnávateľa alebo pracovnú zmluvu. V prípade vlastníkov spoločností napr. - doklad o zápise do obchodného registra, resp. výpis z obchodného registra a pod.

 

Otvorené sú iba nasledovné hraničné priechody

Od 17. septembra od 19:00 hod. otvorený most medzi Komárnom a Komáromom (Monoštorský most) pre osobnú, nákladnú a tranzitnú dopravu

 • Rajka - Čuňovo (diaľničný priechod)
 • Komárno - Komárom
 • Esztergom - Štúrovo
 • Parassapuszta - Šahy
 • Kráľ - Banréve
 • Tornyosnémeti – Milhosť
 • Sátoraljaújhely - Slovenské Nové Mesto
 • Vámosszabadi - Medveďov
 • Letkés - Salka
 • Balassagyarmat - Slovenské Ďarmoty
 • Nógrádszakál/Ráróspuszta - Ráros
 • Somoskőújfalu - Šiatorská Bukovinka
 • Tornanádaska - Hosťovce
 • Esztergom- Štúrovo/vodná doprava-kompa
 • Monoštorský most (medzi Komárnom a Komáromom

 

Od 12. októbra 2020 je  pre osobnú dopravu hraničný priechod otvorený hraničný priechod Cered - Tachty:

 • doobeda - v čase od 7.00 hod. do 9.00 hod.

 •  poobede - v čase od 16.00 hod. do 18.00 hod.

 

 

Starý hraničný priechod v Rajke v nasledovných časových intervaloch:

 • doobeda  - v čase od 6.00 hod. do 8.00 hod.
 • poobede - v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod.

 

 

Voľný cezhraničný pohyb (pendleri)

(1) Občania susedných štátov a občania Maďarska, ktorí žijú na území susedných štátov, môžu na územie Maďarska vstúpiť nanajvýš na dobu 24 hodín do vzdialenosti 30 km od štátnej hranice. Uvedené pásmo nemôžu opustiť.

 

(2) Osoba, ktorá vstúpila na územie Maďarska podľa odseku (1) je povinná sa zdržiavať v oblasti do 30 km od štátnej hranice a je povinná opustiť územie Maďarska do 24 hodín.

 

(3) Osoby uvedené v odseku (1), ktoré sa vracajú na územie Maďarska môžu vstúpiť na územie Maďarska bez obmedzení, ak ich pobyt v zahraničí neprekročil 24 hodín a zdržiavali sa nanajvýš 30 km od štátnej hranice.

Podmienkou na návrat domov na územie Maďarska je hodnoverné preukázanie pobytu - t.j. Lakcím karta (pobytová karta)

 

 

Žiadosť o výnimku na vstup do Maďarska

Osoba, ktorá nie je občanom Maďarska, nemôže vstúpiť osobnou dopravou na územie Maďarska - iba vo výnimkách stanovených v zákone alebo nariadení vlády.

(výnimka platí od príslušného miestneho policajného orgánu, v prípade medzinárodného letiska Ferenca Liszta v Budapešti, platí výnimka policajného riaditeľstva XVIII. obvodu BRFK) ak žiadateľ preukáže, že cieľ cesty:

 

a) súvisí s konaním maďarského súdu alebo správneho konania a preukáže sa účasťou na procese dokladom, ktorý mu vystavil maďarský súd alebo orgán,

 

b) obchodná činnosť alebo iný výkon práce, ktorých odôvodnenosť potvrdzuje pozývací list od ústredného vládneho riadiaceho orgánu, samostatný regulačný orgán alebo autonómny orgán verejnej správy,

 

c) využitie zdravotníckej starostlivosti, ktoré dosvedčuje výmenný lístok zdravotníckej inštitúcie alebo iné vhodné potvrdenie,

 

d) splnenie si študijných alebo skúškových povinností na základe existujúceho študentského právneho vzťahu, ak to potvrdí potvrdenie, ktoré vydá vzdelávacia inštitúcia,

 

e) cestovanie osobnou dopravou, ktorá súvisí s výkonom práce v dopravnej činnosti, ktorej cieľom je dostať sa na východiskový bod prepravnej úlohy (začiatok výkonu práce) alebo návrat domov osobnou dopravou po takejto činnosti, pokiaľ o tom jeho zamestnávateľ vystaví potvrdenie,

 

f) účasť na rodinných podujatiach (uzatvorenie manželstva, krstiny, pohreb),

 

g) starostlivosť, opatrovanie príslušníka podľa zákona V. z roku 2013 o občianskom zákonníku,

 

h) účasť na medzinárodných športových, kultúrnych, respektíve cirkevných podujatiach veľkého významu alebo

 

i) legitímny dôvod, ktorý môže byť uznaný okrem bodov a)-h).

 

Žiadosť o výnimku si podáva záujemca individuálne a výlučne elektronicky, v maďarskom, respektíve v anglickom jazyku.

 

Žiadosti je možné podať aj cestou splnomocnenej osoby. V žiadosti je potrebné presne vymedziť dôvod podania žiadosti s odvolaním sa na jeden alebo viac bodov z hore uvedených, druh a číslo osobného dokladu, ktorým sa preukáže pri vstupe na územie Maďarska.

 

Kompletné informácie vrátane všetkých dostupných tlačív na webovej stránke maďarskej polície

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Cestný osobný tranzit

Osoba, ktorá nie je maďarským občanom a prichádza zo zahraničia, môže vstúpiť na územie Maďarska na účely tranzitu, ak sa pri vstupe podrobí lekárskej prehliadke a lekárska prehliadka nepreukáže podozrenie na ochorenie COVID-19.

 

Ďalšie podmienky vstupu za účelom tranzitu:

 • splnenie podmienok na vstup podľa schengenského dohovoru

 

 • dôveryhodné preukázanie účelu cesty, ako aj cieľ cesty (cieľovú krajinu) 

 

 • je zabezpečený vstup do cieľovej krajiny, a na tento účel je zabezpečený aj vstup do krajiny susediacej s Maďarskom, ktorá je súčasťou plánovanej trasy 

 

 
Osoba vstupujúca na územie Maďarska môže využiť len stanovenú trasu ( pdf Mapka humanitárnych koridorov v Maďarsku  (pdf; 546.60 KB)), môže zastaviť len na určených miestach a do 24 hodín je povinná opustiť územie Maďarska.
 
Osoba môže zastať mimo vyznačených miest na státie len z nevyhnutných technických alebo zdravotných príčin.
 
 
Nedodržanie trás a časov bude kontrolované  policajnými orgánmi a prísne sankciované.

 

Mapka humanitárnych koridorov v Maďarsku na google maps

 

Osoba, ktorá nie je občanom Maďarska v osobnej doprave na územie Maďarska nemôže vstúpiť okrem stanovených výnimiek v zákone a v nariadení vlády

 

To znamená, že osobným motorovým vozidlom, vlakom, autobusom, leteckou dopravou resp. iným dopravným prostriedkom alebo peši nemôže vstúpiť na územie Maďarska okrem stanovených výnimiek..

 

Letecká preprava

Režim na medzinárodnom letisku v Budapešti

(oznam Hlavného riaditeľstva hraničnej polície Celoštátneho hlavného veliteľstva polície Maďarska z 1. 9. 2020)

Občan SR môže pricestovať na Letisko Ferencza Liszta s cieľom tranzitu, respektíve odtiaľ odcestovať domov. Podmienkou takejto cesty je, aby potvrdil svoj cieľ tranzitnej cesty (letenkou), respektíve môžu využívať len tranzitné trasy uvedené na stránke polície.  Povinnosťou  je opustiť maďarské územie do 24 hodín.

Rodinní príslušníci alebo známi nemôžu pricestovať s tým cieľom, aby na letisko priviezli alebo z letiska odviezli cestujúcich.

 

 
Odlety: vzhľadom na skutočnosť, že Maďarsko od 1. septembra 2020 neumožňuje vstup do krajiny cudzím občanom, odlety občanov zahraničných štátov z medzinárodného letiska, nie sú umožnené.

 
Prílety: umožnené občanom SR, ale s povinnosťou opustiť maďarské územie do 24 hodín
 

Upozornenie pre leteckú dopravu

Medzinárodné letecké spoločnosti v kontexte platných Nariadení vlády Maďarska môžu odmietnúť boarding zahraničných cestovateľov, vrátane slovenských, pri letoch resp. medzipristátiach, ktoré smerujú do Budapešti.

Odporúčame občanom Slovenskej republiky preveriť u leteckých spoločností, či im bude umožnený nástup na palubu lietadla.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti nevydáva žiadne povolenia na boarding a takomto prípade odporúčame inú trasu návratu.

 

Nákladná doprava nad 7, 5 t

Pre tranzit nákladnej dopravy okrem cieľovej dopravy  (s cieľovou stanicou Slovenská republika a Maďarsko) je možné použiť len nasledovné hraničné priechody:

 • Rajka - Čuňovo  (diaľničný priechod)
 • Vámosszabadi - Medveďov
 • Parassapuszta - Šahy
 • Tornyosnémeti – Milhosť
 • Most Monoštor medzi Komárnom a Komáromom

 

Zároveň je možné na cieľovú nákladnú dopravu použiť aj ďalšie zo šiestich uvedených otvorených hraničných priechodov za dodržania dopravných nariadení obmedzujúcich pohyb nákladných vozidiel.

 • vodiči nákladných vozidiel, ktorý nie sú občanmi Maďarska môžu vstúpiť na územie Maďarska, pokiaľ sú ochotní absolvovať zdravotnú prehliadku na hraniciach a jej výsledok bude negatívny na COVID-19. Pri vstupe na územie Maďarska vodič musí hodnoverne preukázať, že disponuje všetkými povoleniami na vstup na územie cieľovej krajiny. 
 • po vstupe na územie Maďarska musí dodržať určené trasy, miesta odpočinku a opustiť krajinu na určenom hraničnom priechode. Mapy sú uverejnené na webovej stránke stránke polície.
 • cestu je možné prerušiť len z dôvodov technickej poruchy na vozidle, zdravotných ťažkostí osádky a vozidlo musí územie Maďarska opustiť do 24 hodín.
 
Epidemiologické obmedzenia sa na nákladnú dopravu nevzťahujú, teda ani na vozidlá o hmotnosti 3,5-7,5 ton.
(oznam Hlavného riaditeľstva hraničnej polície Celoštátneho hlavného veliteľstva polície Maďarska z 1. septembra 2020 )

 

 

Opatrenia v krajine

Na základe nariadenia Ministerstva zdravotníctva Maďarska  168/2020 (IV.30)  §2  je povinnosť nosiť rúška v uzatvorených  priestoroch.
 
 
Od 21. septembra  2020  povinnosť používať ochranné rúška (zákaz nosenia náhrady ochranného rúška šál, alebo šatka ) je: 
 
 • v obchodoch  a nákupných centrách
 • v staničných priestoroch, čakárňach, zdravotníckych zariadeniach, v ústavoch sociálnej starostlivosti
 • v tržniciach,  kultúrnych  zariadeniach spravované mestom, v  múzeách, archívoch, kinách, divadlách, kultúrnych centrách hlavného mesta, uzatvorených priestoroch budapeštianskej  zoologickej a botanickej záhrady
 • v dopravných prostriedkoch MHD a medzimestských spojoch
 • v železničných spojoch a železničných staničných priestoroch
 • v prípade nedodržania povinnosti nosenia rúšok môže byť pre fyzické resp. právnické subjekty uložená pokuta od 8000 HUF (23 eur) do 1 000 000 HUF (2850 eur). 
 • kontrolu dodržiavania povinnosti nosenia rúšok  na linkách MHD, resp. železníc vykonávajú pracovníci dopravných spoločnosti v spolupráci s políciou na nástupištiach, zástavkách ako aj priamo v dopravných prostriedkoch. Cestujúci môže byť z dopravného prostriedku vykázaný z dôvodu nedodržiavania hygienických opatrení.
 • zakrývanie tváre je povinné v tržniciach, v kultúrnych zariadeniach spravovaných mestom, v múzeách, archívoch, kinách, divadlách, v kultúrnom centre hlavného mesta, uzatvorených priestoroch budapeštianskej  zoologickej a botanickej záhrady
 • nie sú zavedené obmedzenia vo vychádzaní
 • nie sú určené časové pásma na nákup pre dôchodcov
 • počet dní povinnej karantény  na území Maďarska je znížený na 10 dní

 

Vláda Maďarska vyzýva všetkých občanov v záujme predchádzania epidémie ohrozujúcej zdravie a majetok, v záujme ochrany zdravia života správať sa naďalej maximálne zodpovedne na svojom území, dodržiavať epidemiologické opatrenia, zvážiť cestovanie  do zahraničia a  zbytočne sa nepresúvať.

 

Podmienky návratu do SR

Voľný prechod cez hranice bez povinnosti predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj bez povinnosti absolvovať karanténu.

 

Odporúčame pravidelne sledovať Facebook profil Polície Slovenskej republiky.

 

Aktualizované: 22/10/2020

Zdroj: www.mzv.sk

Bezpečné krajiny pre cestovanie

VInformácie o podmenkach vstupu a bezpečného návratu domov v čase koronakrízy.

Krajiny s voľným vstupom a návratom bez obmedzení:
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Krajiny s obmedzeným vstupom alebo návratom
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Afganistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Albánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Azerbajdžan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bahamy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bahrajn
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bangladéš
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Belgicko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Belize
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bielorusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bolívia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bosna a Hercegovina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Botswana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Brazília
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Cyprus
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Česko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Čierna Hora
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Čile
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Dominikánska republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Egypt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Ekvádor
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Eritrea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Etiópia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Filipíny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Francúzsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Gambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Ghana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Gruzínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Guatemala
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Guinea Bissau
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Haiti
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Holandsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Honduras
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Chorvátsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Indonézia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Irak
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Irán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Izrael
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Jamajka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Jemen
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Jordánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Juhoafrická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Južná Kórea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kambodža
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kamerun
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Katar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kazachstan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Keňa
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kirgizsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kolumbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Konžská demokratická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kostarika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kuba
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kuvajt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Laos
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Lesotho
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Libanon
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Líbya
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Luxembursko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Madagaskar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Malajzia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Malawi
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mali
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Malta
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Maroko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Maurícius
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mexiko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Moldavsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mongolsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mozambik
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Namíbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nepál
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nigéria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nikaragua
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nórsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Omán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Pakistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Panama
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Peru
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Pobrežie Slonoviny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Portugalsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Rumunsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Rusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Rwanda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Seychely
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Singapur
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Somálsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Srbsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Srí Lanka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Sudán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Sýria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Španielsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Švajčiarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Tadžikistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Tanzánia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Thajsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Tunisko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Turecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Uganda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Ukrajina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
USA
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Uzbekistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Venezuela
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Vietnam
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Zambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Zimbabwe
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info