Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Petit Press, a.s. pre službu Dovolenka.sme.sk

 

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto VOP upravujú práva a povinnosti CK a Záujemcu/Objednávateľa pri sprostredkovaní predaja zájazdov, ubytovania a doplnkových služieb a uzatváraní zmluvy o obstaraní zájazdu, prípadne iného typu zmluvy s CK alebo prostredníctvom CK.

1.2 CK umožňuje Záujemcovi uzatvoriť s CK alebo s vybraným Obstarávateľom zmluvu o obstaraní zájazdu (prípadne cestovnú alebo inú zmluvu) iba na základe týchto VOP.

 

2 DEFINÍCIE

2.1 „VOP“ sú tieto všeobecné obchodné podmienky pre službu Dovolenka.sme.sk.

2.2 „CK“ je obchodná spoločnosť Petit Press, a.s., IČO: 35 790 253 so sídlom Bratislava, Lazaretská 12, PSČ 81108, zapísanej v OR OS Bratislava I, oddiel Sa, v. č.: 2471/B. CK je cestovnou kanceláriou a autorizovaným sprostredkovateľom Zájazdov organizovaných Obstarávateľmi, s ktorými má uzatvorené platné sprostredkovateľské zmluvy.

2.3 „Obstarávateľ“ je zahraničná alebo slovenská cestovná kancelária odlišná od CK, ktorá je organizátorom Zájazdu a ktorá zodpovedá za zabezpečenie dohodnutých a špecifikovaných služieb, alebo prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, prípadne iná spoločnosť poskytujúca služby v oblasti cestovného ruchu. Obstarávateľ je povinný mať platné podnikateľské povolenie a byť riadne poistený proti úpadku podľa platných právnych predpisov krajiny, v ktorej má vedené sídlo spoločnosti.

2.4 „Záujemca“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem uzatvoriť zmluvu o obstaraní zájazdu alebo inú zmluvu (napr. zmluvu o ubytovaní) s CK alebo prostredníctvom CK do momentu uzatvorenia takej zmluvy.

2.5 „Objednávateľ“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o obstaraní zájazdu alebo inú zmluvu (napr. zmluvu o ubytovaní) s CK alebo prostredníctvom CK, v prospech ktorej bola taká zmluva uzatvorená, alebo na ktorú bola taká zmluva prevedená v súlade s týmito VOP.

2.6 „Dovolenka.sme.sk“ je internetový portál – informačný systém zobrazujúci informácie o vybraných produktoch cestovného ruchu, prostredníctvom ktorého CK ponúka svoje služby a na ktoré sa vzťahujú tieto VOP.

2.7 „Zájazd“ je produkt cestovného ruchu, ktorý organizuje CK alebo, ktorého predaj CK sprostredkúva.

2.8 „Zmluva“ je najmä zmluva uzavretá medzi CK a Objednávateľom podľa § 741a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, na základe ktorej sa CK zaväzuje, že Objednávateľovi predá Zájazd alebo inú službu alebo obstará Zájazd alebo inú službu ponúkanú na Dovolenka.sme.sk, a Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu. Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy tvoria tieto VOP. Podľa kontextu sa môže v týchto VOP jednať aj o typovo obdobnú zmluvu uzavretú medzi Objednávateľom a Obstarávateľom, ktorej uzavretie CK sprostredkovala, a neoddeliteľnú súčasť takej zmluvy potom tvoria aj Všeobecné podmienky príslušného Obstarávateľa.

2.9„Zákon o zájazdoch“ je zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

3 OBJEDNÁVKA

3.1 Záujemca si môže objednať Zájazd alebo inú službu prostredníctvom online formulára na Dovolenka.sme.sk alebo telefonicky, faxom, resp. emailovou poštou (ďalej len „Objednávka“). Záujemca je povinný uviesť všetky požadované údaje v súlade so skutočnosťou a berie na vedomie, že pri porušení tejto povinnosti je zodpovedný za prípadnú vzniknutú škodu. Záujemca odoslaním Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s VOP, podmienkami poskytovateľov jednotlivých služieb cestovného ruchu vrátane Všeobecných podmienok Obstarávateľa a že spĺňa podmienky na zúčastnenie sa Zájazdu/poskytnutie inej služby. Objednávka sa zo strany Záujemcu stáva záväznou a podlieha platným storno podmienkam Obstarávateľa a CK až v okamihu, keď v súlade s odoslaným návrhom Zmluvy uhradí Záujemca v prospech CK zálohu, resp. celkovú cenu. Storno podmienky Obstarávateľa a CK sú uvedené vo Všeobecných podmienkach Obstarávateľa a týchto VOP.

3.2 CK si vyhradzuje právo Objednávku zamietnuť aj bez odpovede a uvedenia dôvodu, a to najmä vtedy, ak Objednávka obsahuje neúplné, zjavne nesprávne alebo rozporuplné údaje. CK má právo odmietnuť aj Objednávku Záujemcu, ktorý opakovane posiela nesprávne alebo fiktívne vyplnené Objednávky a opakovane za objednaný Zájazd alebo iné služby neplatí dohodnuté zálohy, resp. neodoslal podľa pokynov CK podpísanú Zmluvu.

3.3 Po prevzatí Objednávky CK bezodkladne overí, či je objednaný Zájazd alebo iná služba ešte k dispozícii, ako aj ďalšie informácie (vrátane ceny, ktorá sa v čase môže meniť) a následne informuje Záujemcu o stave vybavovania Objednávky. V prípade, že bola Objednávka CK doručená v čase mimo pracovnej doby CK alebo Obstarávateľa, CK oznámi Záujemcovi informáciu o stave vybavovania Objednávky v najbližší nasledujúci pracovný deň.

3.4 Ak Objednávka obsahuje všetky potrebné náležitosti a podľa vedomosti CK je požadovaný Zájazd/služba ešte k dispozícii, CK vykoná rezerváciu Zájazdu/služby, v prípade sprostredkúvaného Zájazdu/služby vykoná rezerváciu u Obstarávateľa. Rezervácia je nezáväzná. V prípade, že rezervácia nie je zo strany Obstarávateľa potvrdená, CK o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Záujemcu. V prípade, že Obstarávateľ rezerváciu potvrdí, informuje CK Záujemcu o dĺžke platnosti rezervácie.

3.5 Pri Zájazdoch alebo iných službách, ktoré ponúka CK v postavení sprostredkovateľa, informuje CK Záujemcu, že sa jedná o Zájazd/službu inej cestovnej kancelárie. CK je na základe sprostredkovateľskej zmluvy oprávnená uzatvárať Zmluvy v mene Obstarávateľov a vo svojom vlastnom mene inkasovať dohodnutú cenu Zájazdu a ďalších služieb. V prípade sprostredkúvaného Zájazdu/služby za realizáciu Zájazdu alebo inej služby zodpovedá výhradne Obstarávateľ. Sprostredkovanie je charakterizované záväzkom CK sprostredkovať uzatvorenie Zmluvy medzi Obstarávateľom a Záujemcom. CK uzatvára pri sprostredkovaní Zmluvu v mene Obstarávateľa, ktorého Zájazd alebo iná služba je sprostredkovaná. Zmluvnými stranami na Zmluve sú v takom prípade Obstarávateľ a Objednávateľ. Vzájomné práva a povinnosti Obstarávateľa a Objednávateľa zo Zmluvy sa riadia Všeobecnými podmienkami (platobnými a cestovnými podmienkami) Obstarávateľa zverejnenými v jazyku krajiny, v ktorej má sídlo Obstarávateľ, a Zmluvou. Všeobecné podmienky Obstarávateľa sa vzťahujú na Záujemcu od momentu záväzného potvrdenia rezervácie Obstarávateľa a úhrady minimálnej požadovanej zálohy Záujemcom aj bez toho, aby Záujemca doručil CK podpísanú Zmluvu. Vzájomné práva a povinnosti CK a Záujemcu, upravujúce sprostredkovanie predaja Zájazdu alebo inej služby, sa riadia týmito VOP.

3.6 V niektorých prípadoch je potrebné, aby CK objednaný Zájazd/službu najskôr vyžiadala u Obstarávateľa. V takomto prípade ide o tzv. Zájazd/službu na vyžiadanie a CK je oprávnená požadovať zaplatenie zálohy na predpokladanú cenu až do výšky 100 % z predpokladanej celkovej ceny. V prípade neúspešnej rezervácie takéhoto Zájazdu/služby sa uhradená záloha vracia naspäť Záujemcovi v plnej výške.

3.7 Ak nie je uvedené inak, cenou za dieťa sa rozumie cena platná za jedno dieťa ubytované na prístelke v doprovode dvoch dospelých osôb. Vekovú hranicu dieťaťa určuje Obstarávateľ, resp. CK.

3.8 V prípade, že má Záujemca záujem do zvolenej destinácie prepraviť nadrozmernú, športovú či inú špeciálnu batožinu (napr. bicykel, golfovú výbavu, surfovú výbavu, detský kočiar a pod.), resp. domáce zvieratá (pes, mačka a pod.), informuje o tejto skutočnosti CK ešte pred uzatvorením Zmluvy. CK overí u Obstarávateľa možnosť a podmienky zabezpečenia takejto prepravy a jej cenu.

 

4 UZATVORENIE ZMLUVY

4.1 Po potvrdení rezervácie CK odošle Záujemcovi elektronickou poštou (e-mailom) návrh Zmluvy vyplnený v súlade s Objednávkou a uskutočnenou rezerváciou, vrátane informácie o Všeobecných podmienkach Obstarávateľa a ďalších súvisiacich informácií, a platobné pokyny k úhrade ceny, prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), faxu, resp. iným vhodným spôsobom na adresu uvedenú Záujemcom v Objednávke.

4.2 Zmluva pozostáva z prihlášky na Zájazd (titulná strana Zmluvy) v prípade Zmluvy o obstaraní zájazdu, zo samotnej Zmluvy a informácie o Všeobecných podmienkach Obstarávateľa a týchto VOP, popr. ďalších dokumentov uvedených v Zmluve. CK nie je povinná ani oprávnená vykonávať preklady Všeobecných podmienok Obstarávateľa do iných jazykových verzií, predovšetkým do slovenského jazyka, a to najmä z dôvodu možnej dezinterpretácie predmetného obsahu a textov. Všeobecné podmienky a ďalšie súvisiace dokumenty sú súčasťou Zmluvy a sú uvedené v materinskom jazyku sídla spoločnosti Obstarávateľa služieb.

4.3 Súčasťou Zmluvy je doklad o poistení pre prípad úpadku vystavený poistiteľom a Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie CK. Súčasťou Zmluvy je aj mena, v ktorej je Zájazd/služba kalkulovaná a celková cena Zájazdu/služby a spôsob jej úhrady vrátane splatnosti. Cenu Zájazdu/služby je možné navýšiť iba za podmienok definovaných vo všeobecných obchodných podmienkach Obstarávateľa, v Zmluve a v týchto VOP. Zmluva sa riadi právnym poriadkom štátu, v ktorom má Obstarávateľ svoje sídlo a v prípade, že sa nejedná o sprostredkúvaný Zájazd/inú službu, potom právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že údaje v Zmluve sa odlišujú od údajov uvedených v ponuke Zájazdu/služby, popr. od týchto VOP, platia údaje uvedené v Zmluve.

4.4 Záujemca je povinný všetky údaje uvedené v návrhu Zmluvy a v platobných pokynoch, popr. ďalších dokumentoch odoslaných CK, skontrolovať. CK nezodpovedá za škody spôsobené uvedením nesprávnych údajov v Zmluve, pričom Objednávateľ je povinný v prípade účtovania poplatkov zo strany Obstarávateľa (či už CK alebo priamo Objednávateľovi), ktoré súvisia s opravou či zmenou údajov, tieto poplatky bezodkladne uhradiť. Pokiaľ sa nachádzajú v Zmluve nesprávne alebo neúplné údaje, CK, po upozornení Záujemcu na túto skutočnosť, odošle Záujemcovi opravené vyhotovenie návrhu Zmluvy.

4.5 Po skontrolovaní návrhu Zmluvy a platobných pokynov, popr. ďalších dokumentov odoslaných Záujemcovi, Záujemca odsúhlasí znenie Zmluvy aj s prílohami elektronicky – prostredníctvom zakliknutia príslušného políčka, kliknutím na link zaslaný CK e-mailom alebo kladnou odpoveďou Záujemcu na e-mail s návrhom Zmluvy zaslaný zo strany CK, v ktorej Záujemca bez výhrad súhlasí so znením a návrhom Zmluvy alebo Záujemca podpíše Zmluvu a odošle ju faxom na faxové číslo CK uvedené na Zmluve alebo naskenovanú elektronickou poštou (e-mailom) na adresu CK (to všetko ďalej len ako „podpísanie Zmluvy“). Zmluvu je povinná podpísať výhradne osoba uvedená na Zmluve ako Objednávateľ. Záväzná rezervácia (zaknihovanie) Zájazdu/služby bude uskutočnená až po uhradení (pripísaní prostriedkov) ceny Zájazdu/služby Objednávateľom v prospech CK.

4.6 Podpísaním Zmluvy Objednávateľ potvrdzuje, že sa s návrhom Zmluvy riadne oboznámil, súhlasí s jeho obsahom, v plnom rozsahu ho prijíma a ďalej tiež, že prevzal tieto VOP, Všeobecné podmienky Obstarávateľa a v prípade Zmluvy o obstaraní zájazdu aj prihlášku na zájazd (titulná strana Zmluvy). V prípade, že Objednávateľ objednáva Zájazd aj v prospech tretích osôb, podpísaním Zmluvy potvrdzuje, že tieto tretie osoby vyslovili s návrhom Zmluvy súhlas a prijali ho v plnom rozsahu.

4.7 V prípade, že Objednávateľ neodošle CK podpísanú Zmluvu a nevykoná úhradu ceny Zájazdu/služby v zmysle pokynov odoslaných CK v určenej lehote, Zmluva sa považuje za neuzatvorenú a v prípade pretrvávajúceho záujmu Záujemcu je potrebné odoslať novú Objednávku, pokiaľ sa s CK Záujemca nedohodne inak.

4.8 Nedoručením podpísanej Zmluvy CK nezanikajú Záujemcovi povinnosti vyplývajúce zo Všeobecných podmienok Obstarávateľa, ani týchto VOP. V prípade neuhradenia stanovenej zálohy a nedoručenia podpísanej Zmluvy Záujemcom CK, nebudú Záujemcovi doručené cestovné dokumenty potrebné k nástupu na Zájazd, resp. čerpanie cestovných služieb, až do momentu, kedy Záujemca uhradí zálohu a doručí CK podpísanú Zmluvu v zmysle týchto VOP. Za včasné doručenie podpísanej zmluvy CK, t.j. ešte pred termínom nástupu na Zájazd/čerpaním inej služby uvedenom na Zmluve, zodpovedá výhradne Záujemca.

4.9 Po realizácii úhrady Objednávateľom v prospech CK (pripísanie prostriedkov na účet CK) uskutoční CK zaknihovanie Zájazdu/služby uvedených v Zmluve. Po zaknihovaní Zájazdu/služby obdrží Objednávateľ konfirmáciu (potvrdenie). Zmluva medzi Objednávateľom a Obstarávateľom (poskytovateľom služby) a záväzok Obstarávateľa poskytnúť služby uvedené v Zmluve nadobúda účinnosť doručením konfirmácie Objednávateľovi o zaknihovaní objednaných služieb alebo doručením automatického potvrdenia služieb už na základe úhrady zo strany Objednávateľa (v prípadoch, kedy sa nepožaduje následné overenie dostupnosti požadovanej služby - napr. v prípade direct bookingu alebo garančných kapacít, kedy overenie dostupnosti prebehne ešte pred úhradou zo strany Objednávateľa), to všetko za podmienky, že CK bola doručená podpísaná Zmluva.

4.10 Záujemca berie na vedomie, že online databáza ponúkaných Zájazdov a služieb vrátane cien sa priebežne mení a CK nemôže žiadnym spôsobom zabezpečiť, že Zájazd/služba uvedená v návrhu Zmluvy bude po zaplatení stále k dispozícii (nebude vypredaná), resp. že bude k dispozícii za cenu uvedenú v návrhu Zmluvy. CK preto odporúča Záujemcovi, aby uskutočnil platbu za Zájazd/službu niektorým zo spôsobov uvedených v platobných pokynoch. Záujemca ďalej berie na vedomie, že po zrealizovaní platby za Zájazd/službu môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, kedy CK objednaný Zájazd či službu nepotvrdí.

4.11 V prípade situácie, že Zájazd/služba uvedená v návrhu Zmluvy nebude po jej zaplatení viac k dispozícii (bude vypredaná), resp. Obstarávateľ nepotvrdí požadovaný Zájazd/službu, Zmluva nevzniká a nenadobúda účinnosť. CK je v takomto prípade povinná Objednávateľovi bez zbytočného odkladu vrátiť už zaplatenú cenu. CK žiadnym spôsobom nezodpovedá za škodu, popr. inú ujmu a/alebo iné následky spôsobené Záujemcovi neuzatvorením Zmluvy. Vrátením celkovej uhradenej sumy (bez úrokov) sú vzájomné práva a povinnosti Záujemcu a CK vyrovnané a Záujemca nemá nárok na náhradu škody, popr. iné nároky voči CK, ktoré vznikli z dôvodu neuzatvorenia Zmluvy.

 

5 CENA ZA ZÁJAZD/SLUŽBY POSKYTOVANÉ CK

5.1 CK je oprávnená jednostranne zvýšiť cenu Zájazdu do 21. dňa pred začatím Zájazdu v prípade, že dôjde k:

5.1.1 zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok;

5.1.2 zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene Zájazdu, alebo

5.1.3 zmene kurzu eura použitého na určenie ceny Zájazdu v priemere o viac ako 5 %, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím Zájazdu.

5.2 Písomné oznámenie o zvýšení ceny bude Objednávateľovi odoslané najneskôr 21 dní pred začatím Zájazdu. V oznámení o zvýšení ceny Zájazdu podľa bodu 5.1 VOP CK uvedie termín na zaplatenie rozdielu v cene Zájazdu. V prípade nezaplatenia rozdielu ceny Zájazdu v uvedenom termíne je CK oprávnená odstúpiť od Zmluvy a Zájazd neposkytnúť.

 

6 ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI

6.1 Doklady a pokyny potrebné pre čerpanie služieb (ďalej ako „cestovné doklady“), vrátane potvrdenia o poistení Obstarávateľa alebo CK proti úpadku, obdrží Objednávateľ od Obstarávateľa alebo CK. Za cestovné doklady sa nepovažujú pasové, colné, zdravotné či iné formality a doklady, potrebné na vycestovanie podľa platných predpisov cieľovej, resp. tranzitnej krajiny. Cestovné doklady sú Objednávateľovi doručené maximálne 7 dní pred čerpaním služieb (odletom) a napr. letenky môžu byť doručené v elektronickej forme, kde ako doklad slúži konfirmácia o zaknihovaní objednanej služby. Ak je Zmluva uzatvorená v čase kratšom ako 7 dní pred začatím Zájazdu, obdrží Objednávateľ cestovné doklady pri uzatvorení Zmluvy. V niektorých prípadoch si Objednávateľ vyzdvihne cestovné doklady oproti konfirmácii priamo na letisku v stánku Obstarávateľa, a to vždy najneskôr 2 hodiny pred odletom. CK bude Objednávateľa informovať o umiestnení stánku Obstarávateľa a konkrétnom postupe bez zbytočného omeškania. Pokiaľ Objednávateľ neobdrží pokyny k nástupu na Zájazd/pre čerpanie služby a cestovné doklady najneskôr 3 dni pred začiatkom Zájazdu/čerpania služby, je povinný informovať o tejto skutočnosti CK.

6.2 Objednávateľ zodpovedá najmä za:

6.2.1 platnosť svojich cestovných dokladov a dokladov ďalších spolucestujúcich osôb (cestujúci), ktoré sa spolu s ním majú zájazdu zúčastniť a sú uvedené v návrhu Zmluvy,

6.2.2 splnenie zdravotných či iných formalít, ktoré sú potrebné pre cestu alebo pobyt,

6.2.3 včasný nástup na Zájazd, cestu alebo ubytovanie, resp. k inej službe podľa pokynov Obstarávateľa alebo CK. Objednávateľ by mal rešpektovať odporučenia týkajúce sa vhodného času odchodu a plánovať odchodové časy tak, aby sa na odletové/odchodové miesto dostavil s dostatočným, popr. požadovaným časovým predstihom pred nástupom na Zájazd/čerpaním služby.

6.3 Objednávateľ a všetci cestujúci zodpovedajú v plnom rozsahu za dodržanie všetkých pokynov, predpisov a povinností (napr. pasových, vízových, zdravotných, predpisov pre spoločnú prepravu zvierat a pod.) pre zrealizovanie služieb/Zájazdu, a tiež za úplnosť cestovných dokladov. V tejto súvislosti sú Objednávateľ a cestujúci povinní informovať sa o vízovej povinnosti na zastupiteľských úradoch krajín, do ktorých cestujú, a bez súčinnosti CK si obstarať všetky doklady požadované pre vstup, pobyt, resp. tranzit do príslušnej krajiny, a to hlavne víza, doklad o zdravotnom poistení a pod., pokiaľ je to požadované. V prípade nesplnenia týchto povinností je letecká spoločnosť oprávnená odmietnuť prepravu a všetky z toho vyplývajúce náklady a ujmy Objednávateľovi/cestujúcemu vyfakturovať. CK nenesie zodpovednosť za škodu, ujmu či iné negatívne dopady, ktoré Objednávateľovi/cestujúcemu vzniknú v prípade nedodržania jeho povinností.

6.4 Každý Objednávateľ/cestujúci, ktorý si zakúpil Zájazd/službu, je pri cestovaní do zahraničia vždy sám zodpovedný za platnosť vlastného cestovného pasu (cestovných dokladov) a zabezpečenie si platných vstupných víz (ak sa danou krajinou vyžadujú). Za platnosť a vybavenie týchto dokumentov za žiadnych okolností nenesie zodpovednosť tour operátor, CK, organizátor zájazdu, cestovná agentúra alebo ktokoľvek iný. Podpora takýchto spoločností pri zabezpečovaní predmetných dokumentov sa považuje za špeciálne a nadštandardné služby, nie je však povinnosťou. Znamená to, že žiadna z nich nenesie zodpovednosť v prípade, ak Objednávateľ/cestujúci nedostane alebo si nestihne vybaviť vstupné víza včas, resp. si nezabezpečí cestovný pas s potrebnou dobou platnosti. Objednávateľ tiež berie na vedomie, že udelenie turistických víz závisí vždy od rozhodnutia imigračného úradu/úradníkov krajiny, ktorú objednávateľ žiada o vstupné víza. Na linke http://www.mzv.sk/sk/cestovanie_a_konzularne_info/cestovne_doklady_a_viza-kam_viza_nepotrebujete (prípadne na inej webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí, pokiaľ ju medzičasom ministerstvo zmení) je možné nájsť aktuálny zoznam krajín, ktoré vyžadujú od občanov Slovenskej republiky vstupné víza. CK rovnako nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť a správnosť vyššie uvedených informácií. Imigračné formality a právne predpisy rôznych krajín a pre rôzne národnosti môžu byť kedykoľvek pozmenené a upravené bez predošlej a včasnej informácie poskytnutej CK.

6.5 V prípade odmietnutia komplexného cestovného poistenia Objednávateľ preberá plnú zodpovednosť za prípadné škody, ktoré sú inak predmetom poistného plnenia komplexného cestovného poistenia, ktoré je v ponuke Obstarávateľa alebo CK. V takomto prípade pri vzniku akejkoľvek poistnej udalosti nie je delegát Obstarávateľa alebo CK povinný ju riešiť a napomáhať pri jej vybavovaní.

6.6 Objednávateľ je povinný poskytovať CK a Obstarávateľovi súčinnosť potrebnú pre vybavovanie Objednávky a plnenie Zmluvy.

 

7 ZMENY ZMLUVY S CK PRED ZAČATÍM ZÁJAZDU/SLUŽBY POSKYTOVANEJ CK

7.1 Ak je CK nútená pred začatím Zájazdu/čerpania služby zmeniť podstatnú podmienku Zmluvy, navrhne Objednávateľovi zmenu Zmluvy prostredníctvom e-mailu. Ak navrhovaná zmena Zmluvy vedie aj k zmene ceny Zájazdu/služby, musí sa v návrhu nová cena uviesť. V tomto prípade, má Objednávateľ právo rozhodnúť sa, či so zmenou Zmluvy súhlasí, alebo či od Zmluvy odstúpi. Rozhodnutie podľa tohto bodu je Objednávateľ povinný oznámiť CK najneskôr v najbližší pracovný deň nasledujúci po oznámení zmeny podľa bodu, alebo v lehote, ktorú určí CK a ktorá je uvedená v návrhu na zmenu Zmluvy. Ak Objednávateľ so zmenou Zmluvy súhlasí, CK postupuje primerane podľa článku 4. VOP.

7.2 Pred začatím Zájazdu môže Objednávateľ písomne oznámiť CK, že Zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového Objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou Zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na Zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva Objednávateľom. Oznámenie môže Objednávateľ urobiť najneskôr v posledný pracovný deň, ktorý predchádza dňu, kedy boli vystavené cestovné doklady, prepravné doklady alebo iné doklady oprávňujúce k účasti na Zájazde/čerpaniu služieb podľa Zmluvy alebo najneskôr 30 dní pred začiatkom Zájazdu podľa toho, čo nastane skôr.

7.3 Pôvodný Objednávateľ a nový Objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny Zájazdu/služby a úhradu nákladov, ktoré CK v súvislosti so zmenou Objednávateľa vzniknú. Tieto náklady je pôvodný Objednávateľ alebo nový Objednávateľ povinný uhradiť v lehote stanovenej CK. Náklady na zmenu Objednávateľa pozostávajú z nákladov vzniknutých na strane poskytovateľov služieb cestovného ruchu a z administratívnych nákladov CK na zmenu Objednávateľa. Administratívne náklady sú vo výške 50 Eur. Toto ustanovenie VOP sa primerane použije aj v prípade zmeny Objednávateľa podľa Všeobecných podmienok Obstarávateľa.

7.4 CK nie je povinná akceptovať zmenu Objednávateľa a uskutočniť príslušné úkony s tým súvisiace, ak dôjde k porušeniu povinnosti uhradiť náklady, ktoré v súvislosti so zmenou Objednávateľa vznikli, pôvodným alebo novým Objednávateľom. CK zašle pôvodnému Objednávateľovi informáciu o neakceptovaní a nevykonaní zmeny spolu s uvedeným dôvodom najneskôr nasledujúci pracovný deň po uplynutí lehoty na úhradu nákladov súvisiacich so zmenou.

 

8 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Odstúpenie od Zmluvy uzatvorenej priamo s CK

8.1.1 Odstúpenie od Zmluvy Objednávateľom

8.1.1.1 Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť za podmienok ustanovených v týchto VOP:

8.1.1.1.1 bez uvedenia dôvodu,

8.1.1.1.2 z dôvodu podstatného porušenia povinností CK, alebo

8.1.1.1.3 podľa bodu 7.1 týchto VOP.

8.1.1.2 V prípade odstúpenia podľa bodu 8.1.1.1.1 VOP je Objednávateľ od Zmluvy oprávnený odstúpiť iba za podmienky uhradenia storno poplatku podľa bodu 8.3.5 VOP najneskôr v deň účinnosti odstúpenia. CK je povinná bezodkladne vrátiť Objednávateľovi zostatok z uhradenej ceny Zájazdu podľa zrušenej Zmluvy.

8.1.1.3 V prípade odstúpenia podľa bodu 8.1.1.1.2 a podľa bodu 8.1.1.1.3 VOP nie je Objednávateľ povinný uhrádzať storno poplatok. CK je povinná bezodkladne vrátiť Objednávateľovi zostatok z uhradenej ceny Zájazdu podľa zrušenej Zmluvy. Právo Objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté. Ak Objednávateľ od Zmluvy odstúpi podľa bodu 8.1.1.1.3 VOP, má právo žiadať, aby mu CK na základe novej Zmluvy poskytla iný Zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej Zmluve, ak CK môže takýto Zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení takej Zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej Zmluvy považujú za platby podľa novej Zmluvy. Ak je cena nového Zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, je CK povinná tento rozdiel bezodkladne Objednávateľovi vrátiť.

8.1.1.4 Oznámenie o odstúpení Objednávateľa musí byť doručené CK na emailovú adresu info@dovolenka.sme.sk.

8.1.2 Odstúpenie od Zmluvy zo strany CK

8.1.2.1 CK je oprávnená od Zmluvy odstúpiť za podmienok ustanovených v týchto VOP:

8.1.2.1.1 z dôvodu zrušenia Zájazdu/služby pred začatím Zájazdu/služby,

8.1.2.1.2 z dôvodu porušenia zmluvných povinností Objednávateľom, alebo

8.1.2.1.3 podľa bodu 5.2 VOP.

8.1.2.2 V prípade odstúpenia podľa bodu 8.1.2.1.1 VOP má Objednávateľ právo žiadať, aby mu CK na základe novej Zmluvy poskytla iný Zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej Zmluve, ak CK môže takýto Zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení takej Zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej Zmluvy považujú za platby podľa novej Zmluvy. Ak je cena nového Zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, je CK povinná tento rozdiel bezodkladne Objednávateľovi vrátiť. Ak CK zruší zájazd v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom jeho začatia, Objednávateľ má právo na primeranú náhradu škody.

8.1.2.3 V prípade odstúpenia podľa bodu 8.1.2.1.2 VOP je Objednávateľ povinný uhradiť storno poplatok podľa bodu 8.3.5 VOP najneskôr do 3 dní od účinnosti odstúpenia. CK je povinná bezodkladne vrátiť Objednávateľovi zostatok z uhradenej ceny Zájazdu podľa zrušenej Zmluvy.

8.1.2.4 V prípade odstúpenia podľa bodu 8.1.2.1.3 VOP je Objednávateľ povinný uhradiť všetky náklady, ktoré nesplnením jeho zmluvných povinností vznikli CK. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo CK na náhradu inej škody a ušlého zisku.

 

8.2 Odstúpenie od Zmluvy s Obstarávateľom sprostredkovanej CK

8.2.1 Odstúpenie od Zmluvy Objednávateľom

8.2.1.1 Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť za podmienok ustanovených v týchto VOP:

8.2.1.1.1 bez uvedenia dôvodu,

8.2.1.1.2 z dôvodov uvedených vo Všeobecný podmienkach Obstarávateľa alebo v zmysle platných právnych predpisov a za nimi stanovených podmienok.

8.2.1.2 V prípade odstúpenia podľa bodu 8.2.1.1.1 týchto VOP je Objednávateľ od Zmluvy oprávnený odstúpiť iba za podmienky uhradenia storno poplatku podľa bodu 8.3.5 týchto VOP najneskôr v deň účinnosti odstúpenia a v súlade so Všeobecnými podmienkami Obstarávateľa.

8.2.1.3 Oznámenie o odstúpení Objednávateľa musí byť doručené CK alebo Obstarávateľovi na emailovú adresu a písomne doporučenou poštou. CK je povinná doručené oznámenie o odstúpení so všetkými požadovanými údajmi bezodkladne odoslať Obstarávateľovi služieb.

8.2.2 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Obstarávateľa

8.2.2.1 Obstarávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť podľa Všeobecných podmienok Obstarávateľa alebo v zmysle platných právnych predpisov a za nimi stanovených podmienok.

 

8.3 Spoločné ustanovenia o odstúpení.

8.3.1 Oznámenie o odstúpení od Zmluvy musí vždy obsahovať dôvod odstúpenia (pokiaľ nejde o odstúpenie, ktoré je možné urobiť bez uvedenia dôvodu), číslo Zmluvy, identifikačné údaje zmluvných strán, prípadne aj číslo účtu Objednávateľa pre vrátenie uhradených prostriedkov.

8.3.2 Účinnosť odstúpenia od Zmluvy nastáva dňom doručenia.

8.3.3 Pri výpočte dní za účelom vypočítania storno poplatku sa do stanoveného počtu dní započítava aj deň doručenia oznámenia o odstúpení, pričom dátumom prijatia je výhradne pracovný deň v čase do 17:00 v časovom pásme miesta podnikania adresáta. V prípade doručenia oznámenia o odstúpení po 17:00 hodine alebo počas dní pracovného pokoja (víkendy a štátne sviatky v krajine miesta podnikania adresáta), bude dňom doručenia o oznámenia o odstúpení najbližší nasledujúci pracovný deň. Do počtu dní na výpočet storna Zájazdu/služby sa nezapočítava deň odchodu, odletu alebo nástupu na príslušný Zájazd, pobyt a pod. V prípade storna služieb sa nevracia poplatok za komplexné cestovné poistenie.

8.3.4 CK/Obstarávateľ je oprávnený započítať nárok na storno poplatok s peňažnými nárokmi Objednávateľa bez ohľadu na dátum splatnosti.

8.3.5 Výška storno poplatku:

8.3.5.1 v sume 50 Eur + 20 % z ceny Zájazdu/služby, najmenej však vo výške nákladov účtovaných dodávateľmi služieb, ktoré tvoria Zájazd, ak k odstúpeniu od Zmluvy došlo 90 dní a viac pred začiatkom Zájazdu/služby;

8.3.5.2 v sume 50 Eur + 50 % z ceny Zájazdu/služby, najmenej však vo výške nákladov účtovaných dodávateľmi služieb, ktoré tvoria Zájazd, ak k odstúpeniu od Zmluvy došlo menej ako 90 dní a zároveň 30 dní alebo viac pred začiatkom Zájazdu/služby;

8.3.5.3 v sume 50 Eur + 75 % z ceny Zájazdu/služby, najmenej však vo výške nákladov účtovaných dodávateľmi služieb, ktoré tvoria Zájazd, ak k odstúpeniu od Zmluvy došlo menej ako 30 dní a zároveň 15 dní alebo viac pred začiatkom Zájazdu/služby;

8.3.5.4 v sume 100 % z ceny Zájazdu, ak k odstúpeniu od Zmluvy došlo 14 dní a menej pred začiatkom Zájazdu/služby.

 

9 REKLAMÁCIE

9.1 Reklamácie Zájazdov/služieb poskytovaných priamo CK.

9.1.1 Ak po začatí Zájazdu CK neposkytne klientovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas, alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu Zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol Zájazd pokračovať. CK je oprávnená uskutočňovať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb počas Zájazdu, pokiaľ nie je možné z mimoriadnych dôvodov zabezpečiť pôvodne dohodnutý program a služby. V týchto prípadoch je CK povinná:

9.1.1.1 zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru zmluvne dohodnutých služieb. Ak sú poskytnuté služby na minimálne rovnakej úrovni, sú všetky ďalšie nároky Objednávateľa vylúčené; alebo

9.1.1.2 vrátiť Objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby; alebo

9.1.1.3 poskytnúť Objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré boli zahrnuté do ceny Zájazdu a neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie.

9.1.2 CK zodpovedá Objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť CK, alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci Zájazdu. Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u dodávateľa služby alebo povereného zástupcu CK, aby mohla byť okamžite zjednaná náprava. O uplatnení tohto práva je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom CK.

9.1.3 Ak CK nesplní svoje povinnosti riadne a včas, Objednávateľ uplatní svoje právo na reklamáciu jedným z nasledujúcich spôsobov:

9.1.3.1 písomne na adresu sídla CK;

9.1.3.2 e-mailom na adresu info@dovolenka.sme.sk

9.1.4 Objednávateľ je povinný uplatniť právo na reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia Zájazdu, alebo v prípade, že sa Zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal Zájazd skončiť podľa Zmluvy, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe Objednávateľ predloží písomný záznam urobený podľa bodu 9.1.2 tohto článku VOP. CK vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

9.2 Reklamácie Zájazdov/služieb sprostredkovaných CK.

9.2.1 Pri Zájazdoch alebo iných službách, ktoré ponúka CK v postavení sprostredkovateľa, nesie zodpovednosť za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej Zmluvy v plnom rozsahu Obstarávateľ, ktorý je v právnom vzťahu s Objednávateľom, s ktorým uzatvára Zmluvu. CK ako sprostredkovateľ nezodpovedá za kvalitu a rozsah služieb poskytovaných Obstarávateľom. Prípadné reklamácie služieb si Objednávateľ v tomto prípade uplatňuje výhradne u Obstarávateľa, a to v úradnom jazyku krajiny, v ktorej má Obstarávateľ zaregistrované sídlo spoločnosti. CK ako sprostredkovateľ nie je oprávnená riešiť reklamácie ani v mene Obstarávateľa.

9.2.2 Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný reklamovať služby v lehote stanovenej v príslušnom právnom predpise štátu, ktorého právom sa riadi Zmluva, v úradnom jazyku krajiny, v ktorej má Obstarávateľ zaregistrované sídlo spoločnosti. Ak sa Zmluva riadi rakúskym alebo nemeckým právnym poriadkom, lehota pre uplatnenie reklamácie je jeden mesiac od ukončenia čerpania služby (skončenia Zájazdu). CK poskytne Objednávateľovi v prípade žiadosti súčinnosť pri vybavovaní reklamácie služieb u Obstarávateľa, nezabezpečuje však prekladateľské služby samotného predmetu a obsahu reklamácie. Stanovená lehota je zachovaná aj v prípade, že Objednávateľ vykoná reklamáciu prostredníctvom CK. K reklamácii sa doporučuje priložiť aj reklamačný protokol z miesta pobytu potvrdený delegátom Obstarávateľa Zájazdu, popr. ďalšie relevantné doklady (fotografie a pod.).

 

10 POISTENIE ZÁJAZDU CK

10.1 CK je povinná dohodnúť povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad jej úpadku (poistenie insolventnosti). Na základe tejto zmluvy vzniká Objednávateľovi ako poistenému, na ktorého sa vzťahuje uzavretá Zmluva, právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK z dôvodu svojho úpadku:

10.1.1 neposkytne Objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do SR, ak je táto doprava súčasťou Zájazdu;

10.1.2 nevráti Objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu Zájazdu v prípade, ak sa Zájazd neuskutočnil a CK je na vrátenie povinná;

10.1.3 nevráti Objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou Zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého Zájazdu v prípade, ak Zájazd bol poskytnutý sčasti a CK je na vrátenie povinná.

 

10.2 Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi je Objednávateľ ako poistený povinný najmä:

10.2.1 najneskôr do 6 mesiacov odo dňa vzniku škodovej udalosti písomne oznámiť túto skutočnosť poistiteľovi;

10.2.2 poskytnúť poistiteľovi potrebnú súčinnosť pri zisťovaní rozsahu a výšky svojich nárokov na poistné plnenie, najmä predložiť poistiteľovi Zmluvu a ďalšie doklady, ktoré sú rozhodujúce pre posúdenie vzniku práva poisteného na poistné plnenie a jeho výšku, ako aj umožniť poistiteľovi vykonať šetrenie, ktoré je s tým spojené;

10.2.3 zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody, či iné obdobné právo.

 

10.3 CK odovzdá Objednávateľovi súčasne zo Zmluvou aj doklad, ktorý obsahuje informácie o uzatvorenom poistení zájazdu s označením poistiteľa, podmienok poistenia zájazdu a spôsobu oznámenia poistnej udalosti.

10.4 Podrobné znenie Všeobecných zmluvných podmienok pre povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie je Objednávateľovi k dispozícii na https://dovolenka.sme.sk/cestovne-kancelarie/slovenske/petit

 

11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 CK, Obstarávatelia a ostatní poskytovatelia jednotlivých služieb cestovného ruchu (dopravcovia, letecké spoločnosti, hotely, iné cestovné kancelárie) prostredníctvom CK si vyhradzujú právo na zmenu údajov o Zájazdoch a službách uverejnených na Dovolenka.sme.sk. Ponuka Zájazdov/služieb prezentovaná na Dovolenka.sme.sk je zostavená na základe dát prijímaných elektronickým spôsobom od jednotlivých Obstarávateľov, ostatných poskytovateľov jednotlivých služieb cestovného ruchu alebo tretích subjektov technicky zabezpečujúcich poskytovanie týchto dát. Všetky informácie (vrátane cien, voľných kapacít, dostupných tried, fotografií a pod.) sú pravidelne aktualizované a zobrazované tak, ako boli získané od ich poskytovateľov. V dobe od poslednej aktualizácie môžu byť niektoré informácie neaktuálne a zmenené. CK nezodpovedá za správnosť a prípadné zmeny týchto informácií. Záväzné údaje o Zájazdoch a službách budú uvedené v návrhu Zmluvy. Ďalšie prípadné údaje a informácie môže CK poskytnúť Záujemcovi na vyžiadanie.

 

11.2 Záujemca berie na vedomie, že:

11.2.1 všetky telefonické rozhovory medzi Záujemcom/Objednávateľom a CK môžu byť monitorované a nahrávané,

11.2.2 CK realizuje meranie návštevnosti svojich internetových stránok.

 

11.3 Záujemca/Objednávateľ berie na vedomie, že:

11.3.1 doručovanie bude realizované na adresu (poštová, e-mail), ktorú uvedie vo svojej Objednávke, pokiaľ neinformuje CK o doručovaní na inú adresu,

11.3.2 za doručenie sa považuje aj odmietnutie písomnosti (zásielky) záujemcom/Objednávateľom alebo jej neprevzatie a vrátenie naspäť CK. Účinok doručenia nastáva v okamihu vrátenia nedoručenej zásielky CK,

11.3.3 doručovanie na e-mailovú adresu uvedenú v jeho/jej Objednávke s vážnosťou rovnakou ako písomná zásielka.

 

11.4 CK v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov podľa týchto VOP spracúva na účely plnenia povinností z nich osobné údaje Záujemcu/Objednávateľa a ďalších osôb v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len “GDPR“) a to na právnom základe podľa článkov 6 ods. 1 písmeno b); v rozsahu podľa a na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písmeno c) na účel vzniku predzmluvných a zmluvných vzťahov s CK.

11.5 CK tiež bude spracúvať pokiaľ to nebudete namietať Vaše osobné údaje na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písmeno f) zasielaním Newslettra ako oprávneného záujmu CK a odôvodnené očakávanie Vás ako zákazníka byť informovaný o novinkách a ponukách CK. Toto spracovanie môžete namietať a môžete ho jednoducho zrušiť zaslaním komunikácie na osobneudaje@petitpress.sk. 

11.6 Osobné údaje Záujemcu/Objednávateľa a tretích osôb môžu byť poskytnuté príslušným cestovným kanceláriám, agentúram, leteckým spoločnostiam a iným poskytovateľom služieb, ako zmluvným stranám. Osobné údaje môžu byť tiež prenesené do tretej krajiny, Českej republiky, a poskytnuté spoločnosti Amadeus Czech Republic and Slovakia, s.r.o., Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94, Praha 5 – Karlín, 186 00 Czech Republic.

11.7 Na spracovanie osobných údajov CK sa ďalej v primeranom rozsahu vzťahujú aj Zásady nakladania s osobnými údajmi užívateľov webových služieb spoločnosti Petit Press, a.s. zverejnené na stránke http://www.sme.sk/c/7076706/zasady-nakladania-s-osobnymi-udajmi-uzivatelov.html.

11.8 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.07.2018