Voľný vstup
  Vstup alebo návrat s obmedzeniami
Posledná aktualizácia: 09.04.2021, stránka má informačný charakter
Slovinsko

Slovinsko

Cestovatelské informácie v čase korony

Vstup alebo návrat s obmedzeniami

Je Slovinsko bezpečná krajina? Informácie o Korona a COVID-19

Aktualizované: 01/04/2021

Podmienky vstupu do krajiny

Slovenská republika je zaradená do slovinského červeného zoznamu (krajiny so zhoršenou epidemiologickou situáciou), pre ktorú platí pri vstupe do Slovinska povinná 10-dňová karanténa. Testovanie na koronavírus sa môže uskutočniť až na piaty deň karantény, a po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu sa karanténa končí.

 

Karanténa nie je povinná, pokiaľ sa spĺňa jedna z výnimiek, alebo sa predloží na hranici negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 48 hodín a vykonaného v EÚ (počíta sa od momentu vykonania testu – v prípade že nie je uvedený čas odobratia vzorky, počíta sa od času  negatívneho výsledku).

 

Vstup do Slovinska bez nutnosti absolvovania karantény a predloženia negatívneho PCR testu je povolený pre

 • osoby, ktoré už prekonali ochorenie covid-19 (počíta sa obdobie 21 dní od nakazenia do 6 mesiacov – nutné potvrdenie od lekára, prípadne preukázanie sa pozitívnym antigénovým alebo PCR testom, ktorý je straší ako 21 dní, ale nie starší ako 6 mesiacov)

 

 • a osoby, ktoré boli očkované už druhou dávkou vakcíny proti covid-19 (počíta sa obdobie 7 dní od očkovania druhou dávkou vakcíny Pfizer/Biontec, 14 dní od očkovania druhou dávkou vakcíny Moderna a 21 dní od očkovania prvou dávkou vakcíny AstraZeneca – nutné potvrdenie od lekára).

 

Výnimky, pri ktorých pri vstupe do Slovinska nie je povinná karanténa:

 

 • osoby vykonávajúce činnosť v rámci medzinárodnej dopravy (povinné potvrdenie o pracovnom pomere),

 • osoby, ktoré vykonávajú prepravu tovaru alebo osôb do Slovinska alebo zo Slovinska v rámci ekonomickej činnosti, a nákladná a osobná preprava v tranzite, pokiaľ opustia Slovinsko do 8 hodín od vstupu;

 • tranzit osôb, ktoré musia opustiť Slovinsko najneskôr 6 hodín od prechodu hranice,

 • držitelia diplomatických pasov,

 • dieťa mladšie ako 13 rokov denne alebo pravidelne prechádzajúce hranicu, kvôli vzdelávaniu  alebo vedeckého výskumu,

 

Výnimky bez nutnosti absolvovania karantény, pri predstavení negatívneho PCR alebo antigénového testu nie staršieho ako 7 dní

 

 • denní pendleri (povinné potvrdenie o pracovnom pomere), ktorí sa vracajú naspäť do 14 hodín od vstupu,

 

 • osoba, ktorá dosiahla vek 13 rokov a denne alebo príležitostne prekračuje hranice z dôvodu vzdelávania alebo vedeckého výskumu v Slovinsku alebo v členskom štáte Európskej únie alebo Schengenského priestoru a preukáže to príslušnými dokumentmi. Pokiaľ je osoba neplnoletá alebo z iných dôvodov nemôže cestovať sama,

 

 • osoby, ktoré sprevádzajú deti mladšie ako 13 rokov (študenti dochádzajúci denne do Slovinska kvôli vzdelávaniu), a deti staršie ako 13 rokov (študenti dochádzajúci denne do Slovinska kvôli vzdelávaniu) musia bezprostredne po uskutočnení prepravy opustiť Slovinsko,

 

 • osoby prekračujúce hranicu z naliehavých dôvodov súvisiacich s bezprostredným ohrozením zdravia a alebo života.

 

 • osoba, ktorá vlastní alebo si prenajíma pozemok v slovinskom pohraničí (na oboch stranách hranice) a prechádza hranicu z dôvodu poľnohospodárskej alebo lesníckej činnosti, a vráti sa najneskôr 10 hodín od prechodu hranice.

   

 
Osobe, ktorá nespĺňa niektorú z vyššie uvedených kritérií, bude nariadená 10-dňová karanténa. Pokiaľ sa nechá v priebehu karantény otestovať a následne predloží negatívny výsledok PCR testu na covid-19, bude karanténa zrušená. Osoba, ktorá nemá bydlisko v Slovinsku, absolvuje karanténu v mieste, kde plánuje alebo má zaistené ubytovanie. Osoby, ktoré prichádzajú do Slovinska v súvislosti výkonom práce, absolvujú karanténu na adrese poskytnutej zamestnávateľom.

 

Osoby, pri ktorých sa pri tranzite cez Slovinsko očakáva, že nebudú môcť opustiť Slovinsko, z dôvodu prijatých opatrení v susedných krajinách, nebudú vpustené do Slovinska. Vstup do Slovinska sa nepovolí pre osoby, ktoré sú pozitívne na ochorenie covid-19, alebo má príznaky ochorenia, dovolí sa však tranzit cez Slovinsko, pokiaľ sa prevoz takejto osoby vykonáva záchranným vozidlom alebo sanitkou. Ak osobe bola v cudzine nariadená karanténa, a praje si absolvovať karanténu v tretej krajine, povolí sa vstup do Slovinska, ktoré musí osoba opustiť do 6 hodín od vstupe.

 

Osoby, ktoré prichádzajú z krajín, ktoré sa nenachádzajú na červenom zozname, môžu vstúpiť do Slovinska bez nutnosti absolvovania karantény a preukázania negatívneho testu na covid-19.

 

Polícia Slovinskej republiky pripravila samostatnú webovú aplikáciu Enter Slovenia, kde je možné si pri konkrétnych prípadoch preveriť možnosť vstupu do Slovinska. 

 

Cestovanie v rámci krajiny

Platí zákaz vychádzania od 22.00 do 5.00 hod., okrem výnimiek:

 1. odchod za prácou,
 2. prístup k urgentným službám,
 3. ochrana zdravia, života a majetku,
 4. zásobovanie potravinami alebo liekmi,
 5. cestovanie osôb, ktoré vstúpili do krajiny s cieľom tranzitu cez územie Slovinska do susednej krajiny alebo do miesta bydliska v Slovinsku.

Pohyb po Slovinsku je obmedzený v rámci administratívneho regiónu. Opustenie regiónu je možné iba v nasledovných prípadoch:  

 • príchod a odchod z/do práce a vykonávanie pracovných činností,
 • vykonávanie hospodárskych, poľnohospodárskych a lesníckych činností,
 • úkony spojené s ochranou života, zdravia a majetku,
 • ochrana a pomoc osobám, ktoré potrebujú podporu alebo starostlivosť, prípadne ošetrenie rodinných príslušníkov,
 • prístup k lekárňam a zdravotným službám,
 • prístup k diplomatickým a konzulárnym zastúpeniam,
 • prístup k službám v prípade núdze,
 • prístup k službám v súvislosti s plnením úloh súdnych a správnych orgánov a orgánov pre vymáhanie práva,
 • prístup k službám pre osoby so zvláštnymi potrebami,
 • cestovanie osôb, ktoré vstupujú do krajiny s cieľom tranzitu cez územie Slovinska do susednej krajiny alebo do miesta bydliska v Slovinsku,
 • vstup do obchodu v druhej obci, ktorý je bližšie miesta pobytu osoby, než sú obchody v obci, alebo sa v obci nenachádzajú,
 • športové aktivity alebo prechádzka v prírode, avšak iba v regióne (okrese bydliska).

 
Región je možné opustiť aj v prípade preukázania negatívneho výsledku PCR testu nie staršieho ako 48 hodín, potvrdenia pozitívneho výsledku PCR testu staršieho ako 21 dní, ale nie staršieho ako 6 mesiacov, alebo potvrdenia o očkovaní na COVID-19 (pri Pfizeri/Biontec musí ísť o druhú vakcínu od ktorej použitia ubehlo 7 dní, pri Moderne o druhú vakcínu a prebehlo 14 dní a pri Astra Zenece po prvej dávke ubehlo 21 dní).

 

Verejná a medzinárodná autobusová a železničná doprava je povolená za podmienky dodržania odstupu a nosenia rúšok. Povolené sú taxi služby, za nutnosti nosenia rúšok. Rúška sú povinné aj v motorovom vozidle kde sedia cudzie osoby, ktoré nežijú v spoločnej domácnosti. Pre medzinárodnú leteckú prepravu sú otvorené letiska:

 

Povolená je letecká doprava. Pre medzinárodnú leteckú prepravu sú otvorené letiska:

 • letisko Jožeta Pučnika Ljubljana,
 • Letisko Edvarda Rusjana Maribor,
 • Letisko Portorož.
 
 
Pre námornú dopravu sú otvorené prístavy Koper a Piran.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Prejazd (tranzit) cez Slovinsku republiku z Rakúska, Talianska a Maďarska je bez obmedzení, avšak iba cez vybrané hraničné priechody. Aj napriek zákazu vychádzania v čase od 21:00 do 6:00, je povolené aj v tomto čase cestovanie osôb, ktoré vstúpili do krajiny s cieľom tranzitu cez územie Slovinska do susednej krajiny alebo do miesta bydliska v Slovinsku.

 

Osoby, pri ktorých sa pri tranzite cez Slovinsko očakáva, že nebudú môcť opustiť Slovinsko, z dôvodu prijatých opatrení v susedných krajinách, nebudú vpustené do Slovinska.

 

Vstup do Slovinska sa nepovolí pre osoby, ktoré sú pozitívne na ochorenie covid-19, alebo má príznaky ochorenia, dovolí sa však tranzit cez Slovinsko, pokiaľ sa prevoz takejto osoby vykonáva záchranným vozidlom alebo sanitkou. Ak osobe bola v cudzine nariadená karanténa, a praje si absolvovať karanténu v tretej krajine, povolí sa vstup do Slovinska, ktoré musí osoba opustiť do 6 hodín od vstupe.

 

Limitovaný je počet hraničných priechodov, určených pre medzinárodnú osobnú a nákladnú dopravu:
 

Vláda stanovila dve kategórie hraničných priechodov: A a B

 

Hraničné priechody typu A: otvorené 24 hodín a určené sú pre všetkých cestujúcich.

 • hraničné priechody A s Talianskom:  Vrtojba, Fernetiči a Škofije
 • hraničné priechody A s Rakúskom: Karavanke, Ljubelj, Šentilj (ďaľnica), Gornja Radgona, Gederovci,
 • hraničné priechody A s Maďarskom: Dolga vas a Pince (diaľnica).

 

Hraničné priechody typu B: Sú vymedzené presné časové úseky prechodu hranice. Môžu využiť občania Slovinska, štátni príslušníci susedných krajín (Talianska, Rakúska, Maďarska) a občania iných členských štátov Európskej únie alebo schengenského priestoru, ktorí majú bydlisko v Slovinsku v obci susediacej so susednou krajinou alebo v správnych jednotkách susedných krajín (provincie v Taliansku, spolkové krajiny v Rakúsku, štatistický región v Maďarsku) susediace so Slovinskom. Súčasne platí pre osoby, ktoré spadajú pod výnimky pri prechodu hranice.

 

 • hraničné priechody B s Talianskom: Krvavi potok (medzi 5.00 a 23.00), Robič (medzi 5.00 a 23.00 hod., zavretý v nedeľu a sviatky), Predel (medzi 6.00 a 9.00 hod. a medzi 15.00 a 18.00 hod., zavretý v nedeľu a sviatky), Nova Gorica (Erjavčeva ulica) (medzi 6.00 a 21.00 hod.), Neblo (medzi 7.00 a 9.00 hod. a medzi 16.00 a 19.00 hod.) a Rateče (medzi 6.00 a 21.00 hod.).

 

 • hraničné priechody B s Rakúskom: Holmec (medzi 5.00 a 23.00 hod.), Vič (medzi 5.00 a 23.00 hod.), Šentilj - diaľnica (medzi 5.00 a 7.00 a 17.00 a 19.00 hod.), Trate (medzi 5.00 a 8.00 hod. a 16.00 a 20.00 hod.), Jurij (medzi 5.00 a 8.00 hod. a 16.00 a 19.00 hod.) a Kuzma (medzi 16.00 a 23.00 hod.).

 

 • hraničné priechody B s Maďarskom: Hodoš (od 6.00 do 8.00 hod., od 14.00 do 15.00 hod. a od 19.00 do 20.00 hod.) a Čepinci (medzi 6.00 a 8.00 hod. a medzi 14.00 a 16.00 hod.).

 

Nie je možné prekročiť hraničný priechod mimo stanovený čas, ale je potrebné sa presunúť na najbližší hraničný prechod, ktorý je v danom momente otvorený.

 

Opatrenia v krajine

V Slovinsku je od 19. októbra 2020 vyhlásený stav epidémie. S cieľom obmedziť šírenie ochorenia covid-19 boli v Slovinsku prijaté viaceré obmedzenia.

 

Opatrenia proti šíreniu covid-19 na webovej stránke slovinskej vlády

 

Vzhľadom k častým ad hoc zmenám uvádzame iba tie najzákladnejšie:

 

 •  povinné nosenie rúšok v interiéri a v exteriéri iba ak nie je možné zaručiť odstup,
 • povolené zhromažďovanie do 10 osôb,
 • otvorené sú všetky typy obchod a služieb pri dodržaní pravidiel,
 • zákaz vykonávania všetkých druhov podujatí (verejných, kultúrnych, športových – okrem profesionálnych športovcov, môžu vykonávať tréningy aj v interiéri), verejných podujatí, svadieb (povolené sobáše so súhlasom ministra práce Slovinska), povolené sú náboženské obrady s určitými výnimkami,
 • otvorené sú múzeá, galérie a knižnice,

 

Informácie o obmedzení zhromažďovania a pohyby na webovej stránke slovinskej vlády

 

 • zatvorené hotely (môžu byť použité pre pozvané delegácie, diplomatov, osoby, ktoré prichádzajú do Slovinska z dôvodu hospodárskej činnosti alebo z obchodných dôvodov, osoby vykonávajúce činnosti  vo verejnej službe v Slovinsku a športovcov), hotely môžu ponúkať možnosť vykonania karantény alebo samoizolácie,
 • platia obmedzenia vo vzdelávacom systéme a prezenčnom vyučovaní,
 • zatvorené sú reštaurácie a bary, povolený osobný odber jedla a donáška medzi 6.00 a 21.00 hod., zakázané je konzumovať jedlo a piť nápoje na verejnosti.
 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Zdroj: www.mzv.sk

Bezpečné krajiny pre cestovanie

Cestovanie do zahraničia sa v roku 2020 skomplikovalo. Dovolenka si vyžaduje viac plánovania a zisťovania, do ktorých krajín vôbec môžeme cestovať, aké opatrenia proti šíreniu COVID-19 krajina prijala, kde je na vycestovanie povinný negatívny test alebo karanténa, kam môžeme cestovať bez karantény. Aj keď miest, kam sa dá ísť je málo v porovnaní s ponukou, na ktorú sme si zvykli, dovolenka v zahraničí nie je nemožná.
Prehľadná cestovná mapa vám pomôže zistiť, ktoré sú bezpečné a povolené krajiny na vycestovanie. Zároveň sme pridali aj informácie o postupe pri cestovaní naspäť na Slovensko. Pravidelne aktualizujeme zelené, žlté a červené krajiny, z ktorých po návrate musíte absolvovať povinnú 5-dňovú karanténu.

Krajiny s voľným vstupom a návratom bez obmedzení:
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Krajiny s obmedzeným vstupom alebo návratom
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Afganistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Albánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Austrália
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Azerbajdžan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bahamy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bahrajn
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bangladéš
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Barbados
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Belgicko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Belize
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bielorusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bolívia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bosna a Hercegovina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Botswana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Brazília
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bulharsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Cyprus
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Česko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čierna Hora
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čile
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čína
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Dánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Dominikánska republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Egypt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ekvádor
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Eritrea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Estónsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Etiópia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Faerské ostrovy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Filipíny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Fínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Francúzsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Gambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ghana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Grécko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Gruzínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Guatemala
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Guinea Bissau
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Haiti
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Holandsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Honduras
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Chorvátsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Indonézia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Irak
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Irán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Írsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Island
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Izrael
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jamajka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Japonsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jemen
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jordánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Juhoafrická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Južná Kórea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kambodža
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kamerun
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kanada
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kanárske ostrovy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Katar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kazachstan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Keňa
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kirgizsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kolumbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Konžská demokratická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kostarika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kuba
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kuvajt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Laos
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lesotho
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Libanon
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Líbya
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lichtenštajnsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Litva
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lotyšsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Luxembursko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Madagaskar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maďarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Madeira
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malajzia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malawi
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maledivy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mali
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malta
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maroko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maurícius
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mexiko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Moldavsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mongolsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mozambik
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Namíbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nemecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nepál
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nigéria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nikaragua
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nórsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nový Zéland
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Omán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Pakistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Panama
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Peru
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Pobrežie Slonoviny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Poľsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Portugalsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rakúsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rumunsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rwanda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Saudská Arábia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Senegal
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Seychely
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Singapur
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Slovinsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Somálsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Spojené Arabské Emiráty
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Srbsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Srí Lanka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Sudán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Sýria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Španielsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Švajčiarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Švédsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tadžikistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Taiwan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Taliansko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tanzánia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Thajsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tunisko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Turecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Uganda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ukrajina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
USA
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Uzbekistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Vatikán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Venezuela
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Vietnam
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Zambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Zimbabwe
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
COVID-19 Garancia