Voľný vstup
  Vstup alebo návrat s obmedzeniami
Slovinsko

Slovinsko

Cestovatelské informácie v čase korony

Vstup a návrat volný

Je Slovinsko bezpečná krajina? Informácie o Korona a COVID-19

Podmienky vstupu do krajiny

Slovenská republika je zaradená do slovinského červeného zoznamu (krajiny so zhoršenou epidemiologickou situáciou), pre ktorú platí pri vstupe do Slovinska povinná 10 dňová karanténa. Karanténa nie je povinná, pokiaľ sa spĺňa jedna zo 17 výnimiek, alebo sa predloží na hranici negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 48 hodín.

 

Výnimky, pri ktorých pri vstupe do Slovinska nie je povinná karanténa:


1. denní pendleri (povinné potvrdenie o pracovnom pomere),


2. osoby vykonávajúce činnosť v rámci medzinárodnej dopravy,


3. osoby, ktoré vykonávajú prepravu tovaru alebo osôb do Slovinska alebo zo Slovinska v rámci ekonomické činnosti, a nákladná a osobná preprava v tranzite, pokiaľ opustia Slovinsko do 12 hodín od vstupu;


4. tranzit osôb, ktoré musia opustiť Slovinsko najneskôr 12 hodín od prechodu hranice,


5. držitelia diplomatických pasov,


6. členovia zahraničnej oficiálnej delegácie, ktorí prichádzajú do Slovinska na základe potvrdenia, alebo oficiálneho pozvania príslušného štátneho orgánu Slovinska,


7. predstavitelia bezpečnostných orgánov (polícia, súdne orgány) cudzieho štátu, ktorí stupujú do Slovinska z dôvodu vykonania operatívnej úlohy, pokiaľ opustia Slovinsko ihneď po dokončení tejto úlohy,


8. personál slovinskej armády alebo polície a zamestnanci štátnych inštitúcií, ktorí sa vracajú zo zahraničia,


9. osoby prekračujúce hranice z dôvodu účasti na vzdelávaní alebo vedeckej činnosti, vrátane ich doprovodu, ktorý musí opustiť Slovinsko do 24 hodín (povinné potvrdenie o vzdelávaní alebo vedeckej činnosti),


10. osoby prekračujúce hranicu z dôvodu urgentných osobných alebo obchodných záležitostí, pokiaľ opustí Slovinsko čo najskôr, najneskôr však do 48 hodín (povinné preukázať príslušné potvrdenia),


11. osoba, ktorá bola privezená do Slovinska záchranným vozidlom alebo sanitkou, vrátane zdravotného personálu, ktorí túto osobu doprevádza,


12. osoba a jej doprevádzajúci členovia rodiny, ktorá vstupuje za účelom potvrdenej nevyhnutnej zdravotnej prehliadky alebo lekárskeho zákroku, a ktorá sa ihneď vráti po ukončení prehliadky alebo ako náhle jej to zdravotný stav umožní,


13. osoba, ktorá vlastní alebo si prenajíma pozemok v slovinskom pohraničí (na oboch stranách hranice) a prechádza hranicu z dôvodu poľnohospodárskej alebo lesníckej činnosti (platí iba pre susedné krajiny),


14. občan Slovinska alebo cudzinec s trvalým pobytom v Slovinsku a jeho rodinný doprovod, ktorý vlastní alebo prenajíma nehnuteľnosť alebo plavidlo v susednej krajine a vracia sa do Slovinska do 48 hodín (povinné predložiť kúpnu alebo nájomnú zmluvu), (platí iba pre susedné krajiny),


15. osoba, ktorá pomáha slovinskému občanovi v poľnohospodárskej činnosti (zber úrody a pod.), pokiaľ opustí krajinu do 24 hodín, (platí iba pre susedné krajiny),


16. osoba, ktorá prekračuje hranicu za účelom udržiavania styku s členmi užšej rodiny, pokiaľ sa vrátia do 72 hodín od vstupu,


17. osoba, ktorá dosiaľ nedovŕšila vek 14 rokov a prekračuje hranicu spoločne s členom užšej rodiny, ktorá pri vstupe predloží negatívny výsledok testu na Covid-19, ktorý nie je starší než 48 hodín.

 

 

Semafor krajín z pohľadu Slovinska

 

Vstup do Slovinskej republiky nebude povolený cudzincom, ktorí nemajú trvalý a prechodný pobyt v Slovinskej republike a javia príznaky ochorenia COVID-19 alebo uvedú, že sú pozitívni na ochorenie COVID-19.

 

Osoba, ktorá nespĺňa niektorú z vyššie uvedených kritérií, bude nariadená 10 dňová karanténa. Pokiaľ sa nechá v priebehu karantény otestovať a následne predloží negatívny výsledok testu na Covid-19, bude karanténa zrušená. Osoba, ktorá nemá bydlisko v Slovinsku, absolvuje karanténu v mieste, kde plánuje alebo má zaistené ubytovanie. Osoby, ktoré prichádzajú do Slovinska v súvislosti výkonom práce, absolvujú karanténu na adrese poskytnutej zamestnávateľom.

 

Osoby, ktoré majú v Slovinskej republike trvalý alebo prechodný pobyt a pri vstupe do krajiny uvedú, že sú pozitívne na ochorenie COVID-19, alebo majú príznaky na ochorenie COVID-19 budú požiadané, aby ihneď kontaktovali slovinskú zdravotnú službu.

 

 

Cestovanie v rámci krajiny

Platí zákaz vychádzania od 21:00 do 6:00, okrem výnimiek:
1. odchod za prácou,
2. prístup k urgentným službám,
3. ochrana zdravia, života a majetku,
4. zásobovanie potravinami alebo liekmi,
5. cestovanie osôb, ktoré vstúpili do krajiny s cieľom tranzitu cez územie Slovinska do susednej krajiny alebo do miesta bydliska v Slovinsku.

 

Cestovanie medzi občinami/mestami v Slovinsku je zakázane, okrem výnimiek:
1. príchod a odchod z/do práce a vykonávanie pracovných činností,
2. vykonávanie hospodárskych, poľnohospodárskych a lesníckych činností,
3. úkony spojené s ochranou života, zdravia a majetku,
4. ochrana a pomoc osobám, ktoré potrebujú podporu alebo starostlivosť, prípadne ošetrenie rodinných príslušníkov,
5. prístup k lekárňam a zdravotným službám,
6. prístup k diplomatickým a konzulárnym zastúpeniam,
7. prístup k službám v prípade núdze,
8. prístup k službám v súvislosti s plnením úloh súdnych a správnych orgánov a orgánov pre vymáhanie práva,
9. prístup k službám pre osoby so zvláštnymi potrebami,
10. vykonávanie udržiavacích alebo sezónnych prác na súkromnom objekte alebo pozemku.  
11. cestovanie osôb, ktoré vstupujú do krajiny s cieľom tranzitu cez územie Slovinska do susednej krajiny alebo do miesta bydliska v Slovinsku.
12. stup do obchodu v druhej občine, ktoré sú bližšie miesta pobytu osoby, než sú obchody v občine, alebo sa v občine nenachádzajú,
13. návšteva cintorína, musí sa preukázať potvrdenie o vlastníctve.

 

Povolená je medzinárodná a vnútroštátna autobusová a železničná doprava, vrátane turistických autobusov. Platí povinnosť dodržovania 1,5 m rozostupov medzi osobami vo verejnej hromadnej vnútroštátnej a medzinárodnej doprave (železničnej, autobusovej, vrátane turistických/zájazdových autobusov), pokiaľ ich cieľová destinácia je Slovinsko. Nedodržanie 1,5 m odstupu medzi osobami v prípade medzinárodnej prepravy môže spôsobiť, že polícia Slovinskej republiky nevpustí taký autobus na územie Slovinskej republiky. Toto pravidlo neplatí pre autobusovú dopravu, ktorá bude iba tranzitovať cez Slovinsko. Autobusy pritom nesmú zastaviť počas cesty v Slovinsku, iba v nevyhnutných prípadoch (čerpacia stanica, toaleta, avšak iba maximum 5 osôb naraz, po celú dobu mimo autobusu, musia mať rúška). Autobusy môžu byť plne obsadené, pri vstupe musí byť predložený zoznam pasažierov, ktorý bude preverený pri opustení Slovinska. 

 

Povolená je letecká doprava. Pre medzinárodnú leteckú prepravu sú otvorené letiska:

 • letisko Jožeta Pučnika Ljubljana,
 • Letisko Edvarda Rusjana Maribor,
 • Letisko Portorož.
 
 
 
Pre námornú dopravu sú otvorené prístavy Koper a Piran.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Prejazd (tranzit) cez Slovinsku republiku z Rakúska, Talianska a Maďarska je bez obmedzení, avšak iba cez vybrané hraničné priechody. Aj napriek zákazu vychádzania v čase od 21:00 do 6:00, je povolené aj v tomto čase cestovanie osôb, ktoré vstúpili do krajiny s cieľom tranzitu cez územie Slovinska do susednej krajiny alebo do miesta bydliska v Slovinsku.

 

Osoby, pri ktorých sa pri tranzite cez Slovinsko očakáva, že nebudú môcť opustiť Slovinsko, z dôvodu prijatých opatrení v susedných krajinách, nebudú vpustené do Slovinska.

 

Vstup do Slovinska sa nepovolí pre osoby, ktoré sú pozitívne na ochorenie Covid-19, alebo má príznaky ochorenia, dovolí sa však tranzit cez Slovinsko, pokiaľ sa prevoz takejto osoby vykonáva záchranným vozidlom alebo sanitkou. Ak osobe bola v cudzine nariadená karanténa, a praje si absolvovať karanténu v tretej krajine, povolí sa vstup do Slovinska, ktoré musí osoba opustiť do 6 hodín od vstupe.

 

Naďalej je limitovaný počet hraničných priechodov, určených pre medzinárodnú osobnú a nákladnú dopravu:
 
 
Otvorené hraničné priechody medzi Slovinskom a Rakúskom

 • Karavanke – Karawankentunnel,
 • Ljubelj – Loibltunnel,
 • Šentilj (diaľnica) – Spielfeld (diaľnica).

 

Pre medzinárodnú železničnú dopravu je otvorený iba hraničný prechod Šentilj – Spielfeld (Eisenbahn). Ostatné železničné hraničné prechody sú povolené iba pre občanov Slovinska a Rakúska. 

 

Otvorené hraničné priechody medzi Slovinskom a Talianskom

 

 • Vrtojba ‒ St. Andrea,
 • Fernetiči ‒ Fernetti,
 • Škofije ‒ Rabuiese,
 • Krvavi potok ‒ Pesse

 
Otvorené hraničné priechody medzi Slovinskom a Maďarskom

 

 • Dolga vas – Redics,
 • Pince (diaľnica) – Torniyszentmiklos (diaľnica)

 

Otvorené hraničné priechody medzi Slovinskom a Chorvátskom


Otvorené sú všetky hraničné priechody pre medzinárodnú dopravu, ako aj pre malý pohraničný styk (nie sú určené pre medzinárodnú dopravu).

 

Pri návrate z Chorvátska sú otvorené všetky hraničné priechody. Pokiaľ však cieľová destinácia je Slovinsko (cestou z Chorvátska), a pri vstupe sa predpokladá, že osoba spĺňa podmienky pre absolvovanie karantény je nutné vstúpiť do Slovinska cez vymedzené hraničné priechody - Gruškovje, Obrežje, Metlika, Jelšane, na ktorých sa budú vydávať rozhodnutia o absolvovaní 14-dňovej karantény v Slovinsku. 

 

Zoznam hraničných priechodov pre medzinárodnú dopravu medzi Slovinskom a Chorvátskom

 

Opatrenia v krajine

V Slovinsku je od 19. októbra 2020 vyhlásený stav epidémie. S cieľom obmedziť šírenie ochorenia COVID-19 boli v Slovinsku prijaté viaceré obmedzenia:

 • zákaz vychádzania od 21:00 do 6:00, okrem výnimiek:
  1. odchod za prácou,
  2. prístup k urgentným službám,
  3. ochrana zdravia, života a majetku,
  4. zásobovanie potravinami alebo liekmi,
  5. cestovanie osôb, ktoré vstúpili do krajiny s cieľom tranzitu cez územie Slovinska do susednej krajiny alebo do miesta bydliska v Slovinsku.

 

 • zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 ľudí, do 6 ľudí je povolené ak je možné zaručiť odstup, povolené je za osoby žijúce v spoločnej domácnosti, tie môžu vykonávať športové aktivity v exteriéri (musí byť zaručený odstup),

 

 • zákaz vykonávania všetkých druhov podujatí (verejných, kultúrnych, športových – okrem profesionálnych športovcov), náboženských obradov (možné individuálne prijímania kňazmi), svadieb,

 

 • zatvorené sú obchody (okrem potravín, obchodov s náradím, poľnohospodárskymi a chovateľskými potrebami), hotely (môžu byť však použité pre pozvané delegácie, diplomatov a športovcov), internáty (môžu ostať tí, ktorí nemajú kam ísť) a škôlky (otvorené budú pre deti, ktorých rodičia nemôžu ostať doma), kozmetické salóny a kaderníctva,

 

 • verejná doprava funguje v prázdninovom režime,

 

 • vyučovanie online pre všetky stupne škôl (ZŠ, SŠ a VŠ),

 

 • povinné nosenie masiek vo vonkajších priestoroch,

 

 • zatvorenie reštaurácii a barov, povolený osobný odber jedla,

 

zákaz pohybu medzi občinami/mestami, na ktoré sa vzťahuje 13 výnimiek (dodržiavanie bude kontrolovať polícia, pričom za porušenie uvedeného bodu môže udeliť pokutu):
1. príchod a odchod z/do práce a vykonávanie pracovných činností,
2. vykonávanie hospodárskych, poľnohospodárskych a lesníckych činností,
3. úkony spojené s ochranou života, zdravia a majetku,
4. ochrana a pomoc osobám, ktoré potrebujú podporu alebo starostlivosť, prípadne ošetrenie rodinných príslušníkov,
5. prístup k lekárňam a zdravotným službám,
6. prístup k diplomatickým a konzulárnym zastúpeniam,
7. prístup k službám v prípade núdze,
8. prístup k službám v súvislosti s plnením úloh súdnych a správnych orgánov a orgánov pre vymáhanie práva,
9. prístup k službám pre osoby so zvláštnymi potrebami,
10. vykonávanie udržiavacích alebo sezónnych prác na súkromnom objekte alebo pozemku.
11. cestovanie osôb, ktoré vstupujú do krajiny s cieľom tranzitu cez územie Slovinska do susednej krajiny alebo do miesta bydliska v Slovinsku.
12. vstup do obchodu v druhej občine, ktoré sú bližšie miesta pobytu osoby, než sú obchody v občine, alebo sa v občine nenachádzajú,
13. návšteva cintorína, musí sa preukázať potvrdenie o vlastníctve.

 

 

Podmienky návratu do SR

Voľný prechod cez hranice bez predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj povinnosti absolvovať karanténu.

 

Aktualizované: 26/10/2020

Zdroj: www.mzv.sk

Bezpečné krajiny pre cestovanie

VInformácie o podmenkach vstupu a bezpečného návratu domov v čase koronakrízy.

Krajiny s voľným vstupom a návratom bez obmedzení:
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Krajiny s obmedzeným vstupom alebo návratom
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Afganistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Albánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Azerbajdžan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bahamy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bahrajn
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bangladéš
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Belgicko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Belize
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bielorusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bolívia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bosna a Hercegovina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Botswana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Brazília
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Cyprus
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Česko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Čierna Hora
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Čile
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Dominikánska republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Egypt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Ekvádor
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Eritrea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Etiópia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Filipíny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Francúzsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Gambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Ghana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Gruzínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Guatemala
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Guinea Bissau
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Haiti
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Holandsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Honduras
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Chorvátsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Indonézia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Irak
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Irán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Izrael
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Jamajka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Jemen
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Jordánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Juhoafrická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Južná Kórea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kambodža
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kamerun
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Katar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kazachstan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Keňa
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kirgizsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kolumbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Konžská demokratická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kostarika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kuba
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kuvajt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Laos
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Lesotho
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Libanon
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Líbya
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Luxembursko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Madagaskar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Malajzia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Malawi
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mali
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Malta
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Maroko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Maurícius
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mexiko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Moldavsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mongolsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mozambik
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Namíbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nepál
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nigéria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nikaragua
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nórsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Omán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Pakistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Panama
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Peru
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Pobrežie Slonoviny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Portugalsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Rumunsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Rusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Rwanda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Seychely
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Singapur
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Somálsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Srbsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Srí Lanka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Sudán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Sýria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Španielsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Švajčiarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Tadžikistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Tanzánia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Thajsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Tunisko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Turecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Uganda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Ukrajina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
USA
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Uzbekistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Venezuela
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Vietnam
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Zambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Zimbabwe
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info