Voľný vstup
  Vstup alebo návrat s obmedzeniami
Posledná aktualizácia: 02.03.2021, stránka má informačný charakter

Dánsko

Cestovatelské informácie v čase korony

Vstup alebo návrat s obmedzeniami

Je Dánsko bezpečná krajina? Informácie o Korona a COVID-19

Aktualizované: 25/02/2021

Podmienky vstupu do Dánska

Realizácia kontrol na dánskych hraniciach zostáva v platnosti. Osobám s príznakmi ochorenia COVID-19 nebude vstup do krajiny umožnený.

 

Dánska polícia zriadila na účel informovania o opatreniach, aktuálnej situácii a podmienkach vstupu a tranzitu cez Dánsko referenčnú webovú stránku coronasmitte.dk združujúcu všetky oficiálne informácie.

 

Pred vstupom do Dánska dôrazne odporúčame sledovať informácie uvedené na uvedenej webovej stránke jednak priebežne, pri plánovaní cesty, ako aj tesne pred ňou, vzhľadom na skutočnosť, že podmienky pre vstup do krajiny, prípadne podmienky karantény po vstupe, sa môžu rýchlo meniť. V prípade nutnosti argumentácie na hranici je tiež výhodné poznať oficiálny dánsky zdroj informácií týkajúci sa aktuálne platných nariadení.

 

Špecifické otázky týkajúce sa výkladu opatrení, posúdenia konkrétnych situácií, či ďalších usmernení, môžete smerovať na telefónnu linku dánskej polície 0045 70 20 60 44  (komunikovať možno i v anglickom jazyku, linka je k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 h)

 

Podmienky vstupu do Dánska sa líšia podľa miesta rezidenčného pobytu občana prichádzajúceho do krajiny.

 

Podmienky vstupu pre občanov s rezidenčným pobytom v inej krajine ako Dánsko

Občania s rezidenčným pobytom v inej krajine ako Dánsko musia na vstupe do krajiny predložiť tri kategórie dokladov:

 

1. Platný doklad totožnosti (ako doklad totožnosti je akceptovaný cestovný pas, alebo občiansky preukaz)

2. Dokument preukazujúci oprávnený dôvod pre vstup do Dánska

Medzi najčastejšie oprávnené dôvody na vstup do Dánska možno zaradiť nasledujúce, s uvedením potrebných dokladov pre umožnenie vstupu:

 

 

 • Zásobovacia doprava, transport tovarov, poskytovanie služieb – potvrdenie o transakcii formou faktúry, účtenky, nákupnej zmluvy; doklad o registrácii v systéme RUT preposlaný od zamestnávateľa zamestnancovi; doklad o sociálnom poistení (PD A1) v spojitosti s prácou v inej EU/EEA krajine vystavený úradmi v krajine pôvodu zamestnávateľa, resp. samostatne zárobkovo činnej osoby. Ďalšie špecifikácie nájdete na webovej stránke coronasmitte.dk v časti Work, Business, Studies, etc.. Pozn.: Na osoby prepravujúce tovar sa nevzťahuje požiadavka predložiť potvrdenie o absolvovaní testu na SARS-CoV-2.

 

 •  Návšteva blízkych osôb (napr. manžel/manželka, partner/partnerka, rodič, dieťa, súrodenec, starý rodič, vnuk/vnučka) - zdokladovanie registrovaného pobytu navštevovanej osoby v cieľovej krajine, napríklad predložením kópie rezidenčnej karty tejto osoby, zdokladovanie vzťahu s navštevovanou osobou (rodný list, sobášny list, pri partneroch čestné vyhlásenie). Doklady je možné predkladať v papierovej/digitálnej kópii, pre urýchlenie vybavenia na dánskych hraniciach je vítané doložiť aj ich neoficiálny preklad do anglického jazyka. Špecifikáciu kategórií osôb a dokladov nájdete na webovej stránke coronasmitte.dk v časti Private matters.

 

 

 •  Poznámka: Turizmus v Dánsku nepatrí medzi oprávnené dôvody pre vstup do krajiny.

 
3. Potvrdenie (certifikát) o negatívnom výsledku COVID-19 testu

Dánska hraničná polícia akceptuje:

 • certifikát o testovaní PCR testom s negatívnym výsledkom, ktoré sa uskutočnilo v maximálnom rozsahu 24 hodín pred vstupom do Dánska.
  Certifikát musí povinne obsahovať: meno testovaného, čas testovania a názov organizácie, ktorá ho vystavila. Certifikát musí byť vydaný v jednom z nasledujúcich jazykov: nemecký, anglický, francúzsky, španielsky, taliansky + všetky škandinávske jazyky a výsledok testu nesmie byť nejednoznačný (inconclusive);

alebo

 • certifikát o testovaní antigénovým testom s negatívnym výsledkom, ktoré sa uskutočnilo v maximálnom rozsahu 24 hodín pred vstupom do Dánska.
  Certifikát musí povinne obsahovať: meno testovaného, čas testovania a názov organizácie, ktorá ho vystavila. Certifikát musí byť vydaný v jednom z nasledujúcich jazykov: nemecký, anglický, francúzsky, španielsky, taliansky + všetky škandinávske jazyky a výsledok testu nesmie byť nejednoznačný (inconclusive).

 
Ak certifikát o testovaní PCR alebo antigénovým testom neobsahuje niektorý z povinných údajov, prípadne nie je vydaný v jednom z požadovaných jazykov, cestujúci musí k certifikátu pripojiť aj formulár vyplnený a potvrdený lekárom.

 

Cestujúci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a nemôžu disponovať negatívnym výsledkom koronatestu nie starším ako 24 hodín, musia predložiť certifikát o testovaní na COVID-19 s pozitívnym výsledkom vykonaným v rozsahu 14 dní až 8 týždňov pred dňom vstupu do Dánska. Títo cestujúci nebudú považovaní za infekčných.

 

Povinnosť testovania na COVID-19 sa vzťahuje na všetkých cestujúcich s rezidenčným pobytom v inej krajine ako Dánsko bez obmedzenia veku, t.j. aj na deti (pri veľmi malých deťoch sa však prihliada na to, či sú schopné test absolvovať).

 

Cestujúci prichádzajúci do Dánska letecky musia predložiť vyššie uvedené doklady už pri odlete na letisku pred vstupom do lietadla.

 

Pre cestujúcich zo Spojeného kráľovstva a Juhoafrickej republiky platia sprísnené pravidlá, ktoré sú zosumarizované na stránke coronasmitte.dk v časti Persons resident in the United Kingdom or South Africa.

 

Obyvatelia s registrovaným pobytom v regiónoch susediacich s Dánskom (Schlezwig-Holstein, Scania, Halland, West Gothia, Blekinge) nájdu podmienky pre vstup na webovej stránke coronasmitte.dk.

 

Od 7. februára 2021 bola zavedená povinnosť testovania a povinnej karantény po príchode do Dánska. Podmienky a výnimky sú uvedené na webovej stránke coronasmitte.dk v časti Mandatory testing and 10-day isolation for persons entering Denmark.

 


Podmienky vstupu pre občanov s rezidenčným pobytom v Dánsku a pre dánskych štátnych občanov

Príchod do Dánska inou ako leteckou dopravou (cestná, lodná doprava)

 

Občania s rezidenčným pobytom v Dánsku prichádzajúci inou akou leteckou dopravou musia na vstupe do krajiny predložiť dve kategórie dokladov:

 

1. Platný doklad totožnosti (cestovný pas, občiansky preukaz)

2. Platný doklad potvrdzujúci registrovaný pobyt v Dánsku (dánska zdravotná/žltá karta, alebo dokument preukazujúci registráciu pobytu v Dánsku, dostupný cez Kommune)

 

Zároveň je potrebné dodržať odporúčania pre obyvateľov Dánska po príchode z cudziny uvedené na webovej stránke coronasmitte.dk v časti Returning home to Denmark.


Pri príchode občanov s rezidenčným pobytom v Dánku a pre dánskych štátnych občanov, ktorí vstupujú do krajiny inak ako letecky, sa nevyžaduje predložiť negatívny výsledok COVID-19 testu.
 

Od 7. februára 2021 bola zavedená povinnosť testovania a povinnej karantény po príchode do Dánska. Podmienky a výnimky sú uvedené na webovej stránke coronasmitte.dk v časti Mandatory testing and 10-day isolation for persons entering Denmark.

 

Príchod do Dánska leteckou dopravou

Občania s rezidenčným pobytom v Dánsku prichádzajúci leteckou dopravou musia predložiť 3 kategórie dokladov:

 

1. Platný doklad totožnosti (cestovný pas, občiansky preukaz)

 

2. Platný doklad potvrdzujúci registrovaný pobyt v Dánsku (dánska zdravotná/žltá karta, alebo dokument preukazujúci registráciu pobytu v Dánsku, dostupný cez Kommune)

 

3. Potvrdenie (certifikát) o negatívnom výsledku COVID-19 testu  (povinnosť testovania sa nevzťahuje na deti mladšie ako 12 rokov)
 

Dánska hraničná polícia akceptuje:

 • certifikát o testovaní PCR testom s negatívnym výsledkom, ktoré sa uskutočnilo v maximálnom rozsahu 24 hodín pred vstupom do Dánska.

  Certifikát musí povinne obsahovať: meno testovaného, čas testovania a názov organizácie, ktorá ho vystavila. Certifikát musí byť vydaný v jednom z nasledujúcich jazykov: nemecký, anglický, francúzsky, španielsky, taliansky + všetky škandinávske jazyky a výsledok testu nesmie byť nejednoznačný (inconclusive);

 

alebo

 

 • certifikát o testovaní antigénovým testom s negatívnym výsledkom, ktoré sa uskutočnilo v maximálnom rozsahu 24 hodín pred vstupom do Dánska.

  Certifikát musí povinne obsahovať: meno testovaného, čas testovania a názov organizácie, ktorá ho vystavila. Certifikát musí byť vydaný v jednom z nasledujúcich jazykov: nemecký, anglický, francúzsky, španielsky, taliansky + všetky škandinávske jazyky a výsledok testu nesmie byť nejednoznačný (inconclusive).

 

Ak certifikát o testovaní PCR alebo antigénovým testom neobsahuje niektorý z povinných údajov, prípadne nie je vydaný v jednom z požadovaných jazykov, cestujúci musí k certifikátu pripojiť aj formulár vyplnený a potvrdený lekárom.

 

Cestujúci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a nemôžu disponovať negatívnym výsledkom koronatestu nie starším ako 24 hodín, musia predložiť certifikát o testovaní na COVID-19 s pozitívnym výsledkom vykonaným v rozsahu 14 dní až 8 týždňov pred dňom vstupu do Dánska. Títo cestujúci nebudú považovaní za infekčných.

 

Cestujúci prichádzajúci do Dánska letecky musia predložiť vyššie uvedené doklady už pri odlete na letisku pred vstupom do lietadla.

 

Zároveň je potrebné dodržať odporúčania pre obyvateľov Dánska po príchode z cudziny uvedené na coronasmitte.dk v časti Returning home to Denmark
 

Od 7. februára 2021 bola zavedená povinnosť testovania a povinnej karantény po príchode do Dánska. Podmienky a výnimky sú uvedené na webovej stránke coronasmitte.dk v časti Mandatory testing and 10-day isolation for persons entering Denmark.

 

Podmienky tranzitu cez Dánsko

Dánska polícia zriadila na účel informovania o opatreniach, aktuálnej situácii a podmienkach vstupu a tranzit cez Dánsko referenčnú webovú stránku coronasmitte.dk združujúcu všetky oficiálne informácie.

 

Pred uskutočnením tranzitu cez Dánsko dôrazne odporúčame sledovať informácie uvedené na uvedenej webovej stránke jednak priebežne, pri plánovaní cesty, ako aj tesne pred ňou, vzhľadom na skutočnosť, že podmienky pre tranzit cez krajinu sa môžu rýchlo meniť. V prípade nutnosti argumentácie na hranici je tiež výhodné poznať oficiálny dánsky zdroj informácií týkajúci sa aktuálne platných nariadení.

 

Špecifické otázky týkajúce sa výkladu opatrení, posúdenia konkrétnych situácií, či ďalších usmernení, môžete smerovať na telefónnu linku dánskej polície 0045 70 20 60 44  (komunikovať možno i v anglickom jazyku, linka je k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00h)

 

Realizácia hraničných kontrol zostáva v platnosti. Osobám s príznakmi ochorenia COVID-19 nebude vstup do krajiny umožnený.

 

Tranzit musí byť uskutočnený bez zdržania.

 

Tranzit cez Dánsko inou ako leteckou dopravou (cestná, lodná doprava)

Pri tranzite cez Dánsko inou akou leteckou dopravou je potrebné predložiť  3 kategórie dokladov:

 

1.  Platný doklad totožnosti (ako doklad totožnosti je akceptovaný cestovný pas, alebo občiansky preukaz)

2. Písomný dokument preukazujúci oprávnený dôvod pre vstup do inej krajiny po tranzite cez Dánsko

 

Medzi najčastejšie oprávnené dôvody na tranzit cez Dánsko možno zaradiť nasledujúce, s uvedením potrebných dokladov pre umožnenie vstupu:

 

 • Cesta do domovskej krajiny (napríklad do SR) – platný pas, alebo občiansky preukaz

 

 

 • Zásobovacia doprava, transport tovarov, poskytovanie služieb – potvrdenie o transakcii formou faktúry, účtenky, nákupnej zmluvy; doklad o registrácii v systéme RUT preposlaný od zamestnávateľa zamestnancovi; doklad o sociálnom poistení (PD A1) v spojitosti s prácou v inej EU/EEA krajine vystavený úradmi v krajine pôvodu zamestnávateľa, resp. samostatne zárobkovo činnej osoby. Ďalšie špecifikácie nájdete na webovej stránke coronasmitte.dk v časti Work, Business, Studies, etc..

 

 • Štúdium - študenti študujúci v inej krajine formou denného štúdia, ktorí už majú v mieste štúdia registrovaný pobyt (preukážu sa pobytovou kartou, dokumentom potvrdzujúcim registráciu pobytu).

 

 • Návšteva blízkych osôb (napr. manžel/manželka, partner/partnerka, rodič, dieťa, súrodenec, starý rodič, vnuk/vnučka) - zdokladovanie registrovaného pobytu navštevovanej osoby v cieľovej krajine, napríklad predložením kópie rezidenčnej karty tejto osoby, zdokladovanie vzťahu s navštevovanou osobou (rodný list, sobášny list, pri partneroch čestné vyhlásenie). Doklady je možné predkladať v papierovej/digitálnej kópii, pre urýchlenie vybavenia na dánskych hraniciach je vítané doložiť aj ich neoficiálny preklad do anglického jazyka. Špecifikáciu kategórií osôb a dokladov nájdete na webovej stránke coronasmitte.dk v časti Private matters.

 

 • Turistika v cieľovej krajine – dôkaz o účele turizmu v cieľovej krajine (napr. potvrdenie o rezervácii ubytovania)

 

 

3. Potvrdenie (certifikát) o negatívnom výsledku COVID-19 testu
 

Dánska hraničná polícia akceptuje:

 • certifikát o testovaní PCR testom s negatívnym výsledkom, ktoré sa uskutočnilo v maximálnom rozsahu 24 hodín pred vstupom do Dánska.
  Certifikát musí povinne obsahovať: meno testovaného, čas testovania a názov organizácie, ktorá ho vystavila. Certifikát musí byť vydaný v jednom z nasledujúcich jazykov: nemecký, anglický, francúzsky, španielsky, taliansky + všetky škandinávske jazyky a výsledok testu nesmie byť nejednoznačný (inconclusive);

alebo

 • certifikát o testovaní antigénovým testom s negatívnym výsledkom, ktoré sa uskutočnilo v maximálnom rozsahu 24 hodín pred vstupom do Dánska.
  Certifikát musí povinne obsahovať: meno testovaného, čas testovania a názov organizácie, ktorá ho vystavila. Certifikát musí byť vydaný v jednom z nasledujúcich jazykov: nemecký, anglický, francúzsky, španielsky, taliansky + všetky škandinávske jazyky a výsledok testu nesmie byť nejednoznačný (inconclusive).

 
Ak certifikát o testovaní PCR alebo antigénovým testom neobsahuje niektorý z povinných údajov, prípadne nie je vydaný v jednom z požadovaných jazykov, cestujúci musí k certifikátu pripojiť aj formulár vyplnený a potvrdený lekárom.

 

Cestujúci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a nemôžu disponovať negatívnym výsledkom koronatestu nie starším ako 24 hodín, musia predložiť certifikát o testovaní na COVID-19 s pozitívnym výsledkom vykonaným v rozsahu 14 dní až 8 týždňov pred dňom vstupu do Dánska. Títo cestujúci nebudú považovaní za infekčných.


 

Tranzit cez Dánsko leteckou dopravou

Pri tranzite cez Dánsko leteckou dopravou s medzipristátím v Dánsku (prestup na inú leteckú linku v Dánsku) je potrebné predložiť tri kategórie dokladov:

 

1. Platný doklad totožnosti (ako doklad totožnosti je akceptovaný cestovný pas, alebo občiansky preukaz)

2. Písomný dokument preukazujúci oprávnený dôvod pre vstup do inej krajiny po tranzite cez Dánsko

 

Medzi najčastejšie oprávnené dôvody na tranzit cez Dánsko možno zaradiť nasledujúce, s uvedením potrebných dokladov pre umožnenie vstupu:

 

 • Cesta do domovskej krajiny (napríklad do SR) – platný pas, alebo občiansky preukaz

 

 

 • Zásobovacia doprava, transport tovarov, poskytovanie služieb – potvrdenie o transakcii formou faktúry, účtenky, nákupnej zmluvy; doklad o registrácii v systéme RUT preposlaný od zamestnávateľa zamestnancovi; doklad o sociálnom poistení (PD A1) v spojitosti s prácou v inej EU/EEA krajine vystavený úradmi v krajine pôvodu zamestnávateľa, resp. samostatne zárobkovo činnej osoby. Ďalšie špecifikácie nájdete na webovej stránke coronasmitte.dk v časti You can enter Denmark if .

 

 • Štúdium - študenti študujúci v inej krajine formou denného štúdia, ktorí už majú v mieste štúdia registrovaný pobyt (preukážu sa pobytovou kartou, dokumentom potvrdzujúcim registráciu pobytu).

 

 • Návšteva blízkych osôb (napr. manžel/manželka, partner/partnerka, rodič, dieťa, súrodenec, starý rodič, vnuk/vnučka) - zdokladovanie registrovaného pobytu navštevovanej osoby v cieľovej krajine, napríklad predložením kópie rezidenčnej karty tejto osoby, zdokladovanie vzťahu s navštevovanou osobou (rodný list, sobášny list, pri partneroch čestné vyhlásenie). Doklady je možné predkladať v papierovej/digitálnej kópii, pre urýchlenie vybavenia na dánskych hraniciach je vítané doložiť aj ich neoficiálny preklad do anglického jazyka. Špecifikáciu kategórií osôb a dokladov nájdete na webovej stránke coronasmitte.dk v časti You can enter Denmark if .

 

 • Turistika v cieľovej krajine – dôkaz o účele turizmu v cieľovej krajine (napr. potvrdenie o rezervácii ubytovania)

 

 


3. Potvrdenie (certifikát) o negatívnom výsledku COVID-19 testu (povinnosť testovania sa nevzťahuje na deti mladšie ako 12 rokov)
 

Dánska hraničná polícia akceptuje:

 • certifikát o testovaní PCR testom s negatívnym výsledkom, ktoré sa uskutočnilo v maximálnom rozsahu 24 hodín pred vstupom do Dánska.
  Certifikát musí povinne obsahovať: meno testovaného, čas testovania a názov organizácie, ktorá ho vystavila. Certifikát musí byť vydaný v jednom z nasledujúcich jazykov: nemecký, anglický, francúzsky, španielsky, taliansky + všetky škandinávske jazyky a výsledok testu nesmie byť nejednoznačný (inconclusive);

alebo

 • certifikát o testovaní antigénovým testom s negatívnym výsledkom, ktoré sa uskutočnilo v maximálnom rozsahu 24 hodín pred vstupom do Dánska.
  Certifikát musí povinne obsahovať: meno testovaného, čas testovania a názov organizácie, ktorá ho vystavila. Certifikát musí byť vydaný v jednom z nasledujúcich jazykov: nemecký, anglický, francúzsky, španielsky, taliansky + všetky škandinávske jazyky a výsledok testu nesmie byť nejednoznačný (inconclusive).

 
Ak certifikát o testovaní PCR alebo antigénovým testom neobsahuje niektorý z povinných údajov, prípadne nie je vydaný v jednom z požadovaných jazykov, cestujúci musí k certifikátu pripojiť aj formulár vyplnený a potvrdený lekárom.

 

Cestujúci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a nemôžu disponovať negatívnym výsledkom koronatestu nie starším ako 24 hodín, musia predložiť certifikát o testovaní na COVID-19 s pozitívnym výsledkom vykonaným v rozsahu 14 dní až 8 týždňov pred dňom vstupu do Dánska. Títo cestujúci nebudú považovaní za infekčných.

 

Cestujúci prichádzajúci do Dánska letecky musia predložiť vyššie uvedené doklady už pri odlete na letisku pred vstupom do lietadla.

 

 

Opatrenia v krajine

Informácie o protiepidemiologických opatreniach

 

Opatrenia proti šíreniu COVID-19 na webovej stránke coronasmitte.dk

 

Opatrenia proti šíreniu COVID-19 na webovej stránke Národnej agentúry pre zdravie (Sundhedsstyrelsen)

 

Opatrenia proti šíreniu COVID-19 na webovej stránke Úradu pre dohľad nad bezpečnosťou pacientov (Styrelsen for Patientsikkerhed)

 

Opatrenia proti šíreniu COVID-19 na webovej stránke Štátneho výskumného ústavu (Statens serum institut)

 

Opatrenia proti šíreniu COVID-19 na webovej stránke Ministerstva dopravy a bývania

 

Podmienky návratu do SR

Od 16. novembra sa Dánsko nenachádza na zozname menej rizikových krajín.

 

Informácie o postupe pri návrate do SR

Zdroj: www.mzv.sk

Bezpečné krajiny pre cestovanie

Cestovanie do zahraničia sa v roku 2020 skomplikovalo. Dovolenka si vyžaduje viac plánovania a zisťovania, do ktorých krajín vôbec môžeme cestovať, aké opatrenia proti šíreniu COVID-19 krajina prijala, kde je na vycestovanie povinný negatívny test alebo karanténa, kam môžeme cestovať bez karantény. Aj keď miest, kam sa dá ísť je málo v porovnaní s ponukou, na ktorú sme si zvykli, dovolenka v zahraničí nie je nemožná.
Prehľadná cestovná mapa vám pomôže zistiť, ktoré sú bezpečné a povolené krajiny na vycestovanie. Zároveň sme pridali aj informácie o postupe pri cestovaní naspäť na Slovensko. Pravidelne aktualizujeme zelené, žlté a červené krajiny, z ktorých po návrate musíte absolvovať povinnú 5-dňovú karanténu.

Krajiny s voľným vstupom a návratom bez obmedzení:
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Kanárske ostrovy
Bez obmedzení
Bez karantény
voľný
Krajiny s obmedzeným vstupom alebo návratom
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Afganistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Albánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Austrália
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Azerbajdžan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bahamy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bahrajn
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bangladéš
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Barbados
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Belgicko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Belize
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bielorusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bolívia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bosna a Hercegovina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Botswana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Brazília
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bulharsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Cyprus
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Česko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čierna Hora
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čile
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čína
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Dánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Dominikánska republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Egypt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ekvádor
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Eritrea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Estónsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Etiópia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Faerské ostrovy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Filipíny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Fínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Francúzsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Gambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ghana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Grécko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Gruzínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Guatemala
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Guinea Bissau
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Haiti
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Holandsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Honduras
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Chorvátsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Indonézia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Irak
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Irán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Írsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Island
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Izrael
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jamajka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Japonsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jemen
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jordánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Juhoafrická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Južná Kórea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kambodža
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kamerun
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kanada
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Katar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kazachstan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Keňa
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kirgizsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kolumbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Konžská demokratická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kostarika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kuba
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kuvajt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Laos
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lesotho
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Libanon
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Líbya
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lichtenštajnsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Litva
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lotyšsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Luxembursko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Madagaskar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maďarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Madeira
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malajzia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malawi
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maledivy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mali
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malta
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maroko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maurícius
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mexiko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Moldavsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mongolsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mozambik
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Namíbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nemecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nepál
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nigéria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nikaragua
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nórsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nový Zéland
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Omán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Pakistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Panama
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Peru
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Pobrežie Slonoviny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Poľsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Portugalsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rakúsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rumunsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rwanda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Saudská Arábia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Senegal
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Seychely
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Singapur
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Slovinsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Somálsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Spojené Arabské Emiráty
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Srbsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Srí Lanka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Sudán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Sýria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Španielsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Švajčiarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Švédsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tadžikistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Taiwan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Taliansko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tanzánia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Thajsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tunisko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Turecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Uganda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ukrajina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
USA
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Uzbekistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Vatikán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Venezuela
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Vietnam
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Zambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Zimbabwe
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
COVID-19 Garancia