Voľný vstup
  Vstup alebo návrat s obmedzeniami
Posledná aktualizácia: 09.04.2021, stránka má informačný charakter

Bielorusko

Cestovatelské informácie v čase korony

Vstup alebo návrat s obmedzeniami

Je Bielorusko bezpečná krajina? Informácie o Korona a COVID-19

Aktualizované: 14/12/2020

Podmienky vstupu do krajiny

Na základe rozhodnutia Rady ministrov Bieloruskej republiky je cudzím štátnym príslušníkom a osobám bez štátneho občianstva od 1. novembra 2020 dočasne zakázaný vstup na územie Bieloruskej republiky. Rozhodnutie sa týka cudzích štátnych príslušníkov a osôb bez štátneho občianstva  vstupujúcich na územie Bieloruskej republiky cez cestné, železničné a riečne hraničné priechody. Medzinárodného letiska Národné letisko Minsk sa uvedené opatrenie netýka. Uvedené rozhodnutie bolo prijaté s cieľom zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19.


Podľa oznámenia Štátneho pohraničného výboru Bieloruskej republiky sa zákaz vstupu na územie Bieloruskej republiky netýka nasledujúcich kategórií cudzích štátnych príslušníkov:

1. cudzincov, držiteľov diplomatických a služobných pasov;
2. vedúcich a členov oficiálnych delegácií;
3. cudzincov poskytujúcich medzinárodnú humanitárnu pomoc Bieloruskej republike;
4. vodičov medzinárodnej nákladnej a poštovej prepravy;
5. členov posádok riečnych lodí a medzinárodných vlakových súprav;
6. cudzincov, ktorí sú manželmi, rodičmi a deťmi bieloruských občanov (po vstupe na územie Bieloruska nutná 10-dňová samoizolácia);
7. cudzincov s povoleným pobytom na území Bieloruskej republiky (po vstupe na územie Bieloruska nutná 10-dňová samoizolácia);
8. držiteľov pracovného povolenia na území Bieloruskej republiky, alebo cudzincov ktorí majú potvrdzujúce dokumenty na vykonávanie pracovnej činnosti na území Bieloruskej republiky;
9. cudzincov vstupujúcich na územie Bieloruskej republiky na základe oznámenia o ťažkom ochorení alebo úmrtí blízkeho príbuzného;
10. cudzincov zabezpečujúcich prevoz orgánov na transplantáciu;
11. občanov Ruskej federácie tranzitujúcich cez územie Bieloruska do Ruskej federácie;
12. cudzincov tranzitujúcich cez územie Bieloruskej republiky v súlade so Zmluvou medzi Vládou Bieloruskej republiky a Radou ministrov Ukrajiny používajúcich bieloruský úsek cesty spájajúcej ukrajinské mesto Slavutyč s černobyľskou jadrovou elektrárňou;
13. cudzincov, ktorí priletia na medzinárodné letisko Národné letisko Minsk.

 

Doba bezvízového pobytu pre cudzincov (vrátane občanov SR) v Bieloruskej republike je 30 dní. Podmienkou bezvízového vstupu je vstup do krajiny a výstup z krajiny uskutočnený výlučne cez hraničný priechod na Medzinárodnom letisku v Minsku.

 

Ministerstvo zdravotníctva Bieloruska aktualizovalo k 3. decembru 2020 Zoznam krajín, v ktorých sa registrujú prípady infekcie COVID-19.
 

Občania Bieloruskej republiky a cudzinci, ktorí pricestovali do Bieloruska z krajín uvedených v zozname krajín, v ktorých sa registrujú prípady infekcie COVID-19 musia sa nachádzať v domácej karanténe/samoizolácií v priebehu 10 dní odo dňa príchodu do Bieloruska.


Cudzinci nad 6 rokov, s výnimkou cudzincov ktorí majú udelený prechodný alebo trvalý pobyt v Bieloruskej republike pri prekročení štátnej hranice Bieloruskej republiky musia mať originál lekárskeho potvrdenia/dokumentu (v ruskom, bieloruskom alebo anglickom jazyku), alebo kópiu tohto dokumentu v papierovej forme alebo  v elektronickej forme, ktorý potvrdzuje negatívny výsledok laboratórneho vyšetrenia na COVID-19. V lekárskom potvrdení musí byť uvedené meno, priezvisko a výsledok laboratórneho vyšetrenia (doba jeho platnosti je 72 hodín). Chýbajúce lekárske potvrdenie je dôvodom na zabránenie vstupu na územie Bieloruskej republiky.

 

Cudzinci a osoby bez štátneho občianstva s výnimkou trvalo žijúcich v Bieloruskej republike, ktorí pricestovali z krajín, ktoré nie sú uvedené v  zozname krajín v ktorých sa registrujú prípady infekcie COVID-19; pri prekročení štátnej hranice Bieloruskej republiky musia mať originál lekárskeho potvrdenia/dokumentu (v ruskom, bieloruskom alebo anglickom jazyku), alebo kópiu tohto dokumentu  v papierovej forme alebo v elektronickej forme, ktorý potvrdzuje negatívny výsledok laboratórneho vyšetrenia na COVID-19. V lekárskom potvrdení musí byť uvedené meno, priezvisko a výsledok laboratórneho vyšetrenia (doba jeho platnosti je 72 hodín). Chýbajúce lekárske potvrdenie je dôvodom na zabránenie vstupu na územie Bieloruskej republiky.

 

Pracovníci colných orgánov a pohraničnej služby Bieloruskej republiky vykonávajú kontrolu predloženého lekárskeho potvrdenia u cudzincov a osôb bez štátneho občianstva, s výnimkou trvalo žijúcich v Bieloruskej republike, ktorí pricestovali z krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname. Osobám, ktorí pricestovali do Bieloruskej republiky z krajín, ktoré sú uvedené v zozname, sa vydáva anketa cestujúceho/prichádzajúceho vo forme ktorú určí Ministerstvo zdravotníctva Bieloruskej republiky.

 

Nastúpiť do dobrovoľnej karantény nemusia:

  • zamestnanci zastupiteľských i konzulárnych úradov cudzích štátov v Bieloruskej republike a ich rodinní príslušníci;
  • vodiči dopravných prostriedkov určených na zabezpečenie medzinárodnej automobilovej prepravy nákladov a medzinárodných poštových zásielok;
  • členovia posádok lietadiel, plavidiel domácej lodnej dopravy, vlakov a rušňov medzinárodnej železničnej dopravy;
  • fyzické osoby prichádzajúce na územie Bieloruskej republiky  po návrate zo služobnej cesty;
  • pracovníci štátnej kuriernej/prepravnej služby Bielorusj republiky ktorí vykonávajú doručovanie oficiálnej korešpondencie a diplomatickej pošty medzinárodnými prepravnými trasami;
  • pracovníci republikovej unitárnej spoločnosti „Špeciálne spojenia“ vykonávajúci dodavku špeciálnych zásielok medzištátnymi prepravnými trasami.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Nie sú uplatňované obmedzujúce opatrenia ohľadom slobodného pohybu osôb.

Podmienky tranzitu a odchodu

Štátny pohraničný výbor Bieloruskej republiky informoval, že cudzinci a osoby bez štátneho občianstva, cestujúci tranzitom cez Bielorusko, nie sú povinní predkladať potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19. Tiež nie sú povinní sa nachádzať 10 kalendárnych dní, odo dňa príchodu do Bieloruska v domácej karanténe/samoizolácií. Cudzinci a osoby bez štátneho občianstva však musia dokumentačne potvrdiť 24 hodinový tranzit cez územie Bieloruska. Takými dokumentami môžu byť: cestovný lístok, bieloruské tranzitné vízum, oficiálne pozvanie orgánov/organizácií cieľového štátu, doklad o zaplatení služieb napr. liečebného pobytu v cieľovom štáte, iné dokumenty.

 

Cudzinci a osoby bez štátneho občianstva, ktorí nebudú mať dokumenty potvrdzujúce 24 hodinový tranzit môžu vstúpiť na územie Bieloruska bez potvrdenia o negatívnom teste a bez vykonania domácej karantény/samoizolácie. Uvedeným osobám budú pracovníci pohraničných orgánov Bieloruska vydávať tzv. ankety/formuláre cestujúceho/prichádzajúceho, v ktorej cudzinec musí uviesť, že jeho tranzit cez územie Bieloruska nebude dlhší ako 24 hodín.

 

Anketu je potrebne si ponechať a pri opustení krajiny ju odovzdať pohraničným orgánom. Osoby, ktoré nestihnú opustiť územie Bieloruska do 24 hodín, budú povinní predložiť doklad/potvrdenie potvrdzujúce negatívny test na infekciu COVID-19, uskutočnenú metódou PCR - testu (o jeho vydanie je možné požiadať teritoriálny útvar ochrany zdravia v Bielorusku).


Vodiči, ktorí vykonávajú tranzitnú nákladnú automobilovú prepravu tovaru cez územie Bieloruska a to aj z územia Ruskej federácie do členských krajín Európskej únie a Ukrajiny, sú povinní medzi dvoma miestami prekročenia štátnej hranice Bieloruskej republiky na miestach ustanovených zákonom prechádzať iba po štátnych cestách, na ktorých sú určené špecializované miesta pre vodičov na prestávku, oddych, stravovanie a na doplnenie pohonných hmôt.

 

Vodiči, ktorí vykonávajú tranzitnú nákladnú automobilovú prepravu tovaru sú povinní opustiť územie Bieloruska čo najkratšou trasou najneskôr v deň nasledujúcom po dni vstupu na územie Bieloruska.

Opatrenia v krajine

Zaviedlo sa povinné používanie ochranného rúška v miestach zhromažďovania veľkého počtu osôb (obchodné centra, trhy, verejná doprava), rúško sa odporúča meniť každé dve hodiny. Tiež sa odporúča dodržiavať princíp „sociálnej dištancie“ (odstup 1-1,5 m).

 
 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

 

 

Zdroj: www.mzv.sk

Bezpečné krajiny pre cestovanie

Cestovanie do zahraničia sa v roku 2020 skomplikovalo. Dovolenka si vyžaduje viac plánovania a zisťovania, do ktorých krajín vôbec môžeme cestovať, aké opatrenia proti šíreniu COVID-19 krajina prijala, kde je na vycestovanie povinný negatívny test alebo karanténa, kam môžeme cestovať bez karantény. Aj keď miest, kam sa dá ísť je málo v porovnaní s ponukou, na ktorú sme si zvykli, dovolenka v zahraničí nie je nemožná.
Prehľadná cestovná mapa vám pomôže zistiť, ktoré sú bezpečné a povolené krajiny na vycestovanie. Zároveň sme pridali aj informácie o postupe pri cestovaní naspäť na Slovensko. Pravidelne aktualizujeme zelené, žlté a červené krajiny, z ktorých po návrate musíte absolvovať povinnú 5-dňovú karanténu.

Krajiny s voľným vstupom a návratom bez obmedzení:
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Krajiny s obmedzeným vstupom alebo návratom
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Afganistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Albánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Austrália
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Azerbajdžan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bahamy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bahrajn
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bangladéš
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Barbados
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Belgicko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Belize
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bielorusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bolívia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bosna a Hercegovina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Botswana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Brazília
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Bulharsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Cyprus
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Česko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čierna Hora
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čile
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Čína
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Dánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Dominikánska republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Egypt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ekvádor
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Eritrea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Estónsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Etiópia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Faerské ostrovy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Filipíny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Fínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Francúzsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Gambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ghana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Grécko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Gruzínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Guatemala
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Guinea Bissau
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Haiti
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Holandsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Honduras
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Chorvátsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Indonézia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Irak
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Irán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Írsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Island
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Izrael
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jamajka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Japonsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jemen
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Jordánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Juhoafrická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Južná Kórea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kambodža
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kamerun
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kanada
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kanárske ostrovy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Katar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kazachstan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Keňa
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kirgizsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kolumbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Konžská demokratická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kostarika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kuba
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Kuvajt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Laos
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lesotho
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Libanon
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Líbya
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lichtenštajnsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Litva
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Lotyšsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Luxembursko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Madagaskar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maďarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Madeira
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malajzia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malawi
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maledivy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mali
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Malta
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maroko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Maurícius
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mexiko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Moldavsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mongolsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Mozambik
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Namíbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nemecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nepál
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nigéria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nikaragua
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nórsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Nový Zéland
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Omán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Pakistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Panama
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Peru
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Pobrežie Slonoviny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Poľsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Portugalsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rakúsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rumunsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Rwanda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Saudská Arábia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Senegal
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Seychely
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Singapur
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Slovinsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Somálsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Spojené Arabské Emiráty
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Srbsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Srí Lanka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Sudán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Sýria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Španielsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Švajčiarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Švédsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tadžikistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Taiwan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Taliansko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tanzánia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Thajsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Tunisko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Turecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Uganda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Ukrajina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
USA
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Uzbekistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Vatikán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Venezuela
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Vietnam
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Zambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Zimbabwe
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
COVID-19 Garancia