Voľný vstup
  Vstup alebo návrat s obmedzeniami

Bielorusko

Cestovatelské informácie v čase korony

Vstup alebo návrat s obmedzeniami

Je Bielorusko bezpečná krajina? Informácie o Korona a COVID-19

Podmienky vstupu do krajiny

Doba bezvízového pobytu pre cudzincov (vrátane občanov SR) v Bieloruskej republike je 30 dní. Podmienkou bezvízového vstupu je vstup do krajiny a výstup z krajiny uskutočnený výlučne cez hraničný priechod na Medzinárodnom letisku v Minsku.

 

Ministerstvo zdravotníctva Bieloruska aktualizovalo k 21. októbru 2020 Zoznam krajín v ktorých sa registrujú prípady infekcie COVID-19. K pôvodnému zoznamu bolo doplnených 28 krajín, vrátane Slovenska, Českej republiky, Poľska a ďalších. Dôvodom doplnenia sú epidemiologické rizika, úroveň a dynamika choroby v týchto krajinách, tiež prijímanie zodpovedných opatrení. Osoby prichádzajúce z krajín uvedených v zozname  sú povinné pri vstupe do Bieloruska sa nachádzať v domácej karanténe/samoizolácií v priebehu 10 dní odo dňa príchodu do Bieloruska.

 

Cudzinci a osoby bez štátneho občianstva s výnimkou trvalo žijúcich v Bieloruskej republike, ktorí pricestovali  z krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname krajín v ktorých sa registrujú prípady infekcie COVID-19, pri prekročení štátnej hranice Bieloruskej republiky musia mať originál lekárskeho potvrdenia/dokumentu (v ruskom, bieloruskom alebo anglickom jazyku), ktorý potvrdzuje negatívny výsledok laboratórneho vyšetrenia na infekciu COVID-19. V lekárskom potvrdení musí byť uvedené meno, priezvisko a výsledok laboratórneho vyšetrenia (doba jeho platnosti je 72 hodín). Chýbajúce lekárske potvrdenie je dôvodom na zabránenie vstupu na územie Bieloruskej republiky.

 

Osoby, ktoré prichádzajú do Bieloruskej republiky z krajín uvedených v zozname krajín v ktorých sa registrujú prípady infekcie COVID-19 a osoby ktoré prichádzajú do Bieloruskej republiky z krajín, ktoré nie sú v uvedenom zozname, ktoré vykonávajú tranzit cez krajiny, ktoré sú uvedené v zozname, a ktoré nemajú dokumentárne potvrdený pobyt v krajinách tranzitu nie viac ako 24 hodín, sú povinní sa nachádzať 10 kalendárnych dní, odo dňa príchodu do Bieloruskej republiky v samoizolácií a nemôžu opustiť územie Bieloruskej republiky až do uplynutia jej doby.      

 

Pracovníci colných orgánov a pohraničnej služby Bieloruskej republiky vykonávajú kontrolu predloženého lekárskeho potvrdenia u cudzincov a osôb bez štátneho občianstva, s výnimkou trvalo žijúcich v Bieloruskej republike, ktorí pricestovali z krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname. Osobám, ktorí pricestovali do Bieloruskej republiky z krajín, ktoré sú uvedené v zozname, sa vydáva anketa cestujúceho/prichádzajúceho vo forme ktorú určí Ministerstvo zdravotníctva Bieloruskej republiky.

 

Nastúpiť do dobrovoľnej karantény ani sa preukázať lekárskym potvrdením nemusia nasledovné kategórie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti:

  • zamestnanci zastupiteľských i konzulárnych úradov cudzích štátov v Bieloruskej republike, ako aj zamestnanci medzinárodných organizácií a ich zastupiteľstiev akreditovaných spoločne s rezidenciami v iných krajinách, ktoré sa nachádzajú na území Bieloruskej republiky, a ich rodinní príslušníci;
  • vedúci a členovia oficiálnych delegácií, vrátane vstupujúcich
  • na pozvanie štátnych úradov a organizácií;
  • vodiči dopravných prostriedkov určených na zabezpečenie medzinárodnej automobilovej prepravy nákladov a medzinárodných poštových zásielok;
  • členovia posádok lietadiel, plavidiel domácej lodnej dopravy, vlakov a rušňov medzinárodnej železničnej dopravy;
  • osoby vstupujúce do Bieloruskej republiky z krajín Zoznamu, ktoré cestujú cez územie Bieloruskej republiky tranzitom a disponujú dokladmi potvrdzujúcimi, že sa nezdržujú v Bieloruskej republike viac ako 24 hodín;
  • osoby prepravujúce kmeňové bunky a orgány na transplantáciu;
  • cudzinci a osoby bez štátnej príslušnosti s trvalým pobytom na území Bieloruskej republiky, resp. vstupujúce do Bieloruskej republiky po ukončení pracovnej cesty z územia krajín Zoznamu;
  • cudzinci a osoby bez štátnej príslušnosti s trvalým pobytom na území Bieloruskej republiky vstupujúce z krajín mimo Zoznamu, ktoré cestovali tranzitom cez krajiny Zoznamu, za podmienky zdokladovania skutočnosti, že sa v tranzitných krajinách nezdržali viac ako 24 hodín.

 

 

Cestovanie v rámci krajiny

Nie sú uplatňované obmedzujúce opatrenia ohľadom slobodného pohybu osôb.

Podmienky tranzitu a odchodu

Štátny pohraničný výbor Bieloruskej republiky informoval, že cudzinci a osoby bez štátneho občianstva, cestujúci tranzitom cez Bielorusko, nie sú povinní predkladať potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19. Tiež nie sú povinní sa nachádzať 10 kalendárnych dní, odo dňa príchodu do Bieloruska v domácej karanténe/samoizolácií. Cudzinci a osoby bez štátneho občianstva však musia dokumentačne potvrdiť 24 hodinový tranzit cez územie Bieloruska. Takými dokumentami môžu byť: cestovný lístok, bieloruské tranzitné vízum, oficiálne pozvanie orgánov/organizácií cieľového štátu, doklad o zaplatení služieb napr. liečebného pobytu v cieľovom štáte, iné dokumenty.

 

Cudzinci a osoby bez štátneho občianstva, ktorí nebudú mať dokumenty potvrdzujúce 24 hodinový tranzit môžu vstúpiť na územie Bieloruska bez potvrdenia o negatívnom teste a bez vykonania domácej karantény/samoizolácie. Uvedeným osobám budú pracovníci pohraničných orgánov Bieloruska vydávať tzv. ankety/formuláre cestujúceho/prichádzajúceho, v ktorej cudzinec musí uviesť, že jeho tranzit cez územie Bieloruska nebude dlhší ako 24 hodín.

 

Anketu je potrebne si ponechať a pri opustení krajiny ju odovzdať pohraničným orgánom. Osoby, ktoré nestihnú opustiť územie Bieloruska do 24 hodín, budú povinní predložiť doklad/potvrdenie potvrdzujúce negatívny test na infekciu COVID-19, uskutočnenú metódou PCR - testu (o jeho vydanie je možné požiadať teritoriálny útvar ochrany zdravia v Bielorusku).


Vodiči, ktorí vykonávajú tranzitnú nákladnú automobilovú prepravu tovaru cez územie Bieloruska a to aj z územia Ruskej federácie do členských krajín Európskej únie a Ukrajiny, sú povinní medzi dvoma miestami prekročenia štátnej hranice Bieloruskej republiky na miestach ustanovených zákonom prechádzať iba po štátnych cestách, na ktorých sú určené špecializované miesta pre vodičov na prestávku, oddych, stravovanie a na doplnenie pohonných hmôt.

 

Vodiči, ktorí vykonávajú tranzitnú nákladnú automobilovú prepravu tovaru sú povinní opustiť územie Bieloruska čo najkratšou trasou najneskôr v deň nasledujúcom po dni vstupu na územie Bieloruska.

Opatrenia v krajine

Odporúča sa používanie ochranného rúška v miestach zhromažďovania veľkého počtu osôb (obchodné centra, trhy, verejná doprava), rúško sa odporúča meniť každé dve hodiny. Tiež sa odporúča dodržiavať odstup 1-1,5 m.

 
 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

 

Aktualizované: 21/10/2020

Zdroj: www.mzv.sk

Bezpečné krajiny pre cestovanie

VInformácie o podmenkach vstupu a bezpečného návratu domov v čase koronakrízy.

Krajiny s voľným vstupom a návratom bez obmedzení:
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Krajiny s obmedzeným vstupom alebo návratom
Destinácia
Vstup do krajiny
Návrat domov
Vstup a návrat
Afganistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Albánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Azerbajdžan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bahamy
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bahrajn
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bangladéš
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Belgicko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Belize
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bielorusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bolívia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Bosna a Hercegovina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Botswana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Brazília
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Cyprus
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Česko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Čierna Hora
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Čile
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Dominikánska republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Egypt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Ekvádor
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Eritrea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Etiópia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Filipíny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Francúzsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Gambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Ghana
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Gruzínsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Guatemala
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Guinea Bissau
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Haiti
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Holandsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Honduras
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Chorvátsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Indonézia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Irak
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Irán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Izrael
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Jamajka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Jemen
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Jordánsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Juhoafrická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Južná Kórea
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kambodža
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kamerun
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Katar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kazachstan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Keňa
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kirgizsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kolumbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Konžská demokratická republika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kostarika
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kuba
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Kuvajt
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Laos
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Lesotho
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Libanon
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Líbya
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Luxembursko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Madagaskar
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Malajzia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Malawi
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mali
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Malta
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Maroko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Maurícius
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mexiko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Moldavsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mongolsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Mozambik
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Namíbia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nepál
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nigéria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nikaragua
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Nórsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Omán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Pakistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Panama
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Peru
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Pobrežie Slonoviny
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Portugalsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Rumunsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Rusko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Rwanda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Seychely
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Singapur
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Somálsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Srbsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Srí Lanka
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Sudán
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Sýria
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Španielsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Švajčiarsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Tadžikistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Tanzánia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Thajsko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Tunisko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Turecko
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Uganda
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Ukrajina
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
USA
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Uzbekistan
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Venezuela
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Vietnam
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Zambia
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info
Zimbabwe
S obmedzeným vstupom
Karanténa
obmedzený
Viac info